Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Auris bestaat conform statuten uit vijf tot maximaal zeven personen en houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de besturing van (de aan) Auris (verbonden organisaties en/of rechtspersonen) namens de samenleving, treedt op als werkgever namens de stichting Auris voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde.

In 2021 is de Raad van Toezicht naast de reguliere vergaderingen bijeen geweest in commissies, te weten de Remuneratiecommissie, de Commissie Kwaliteit en de Commissie Financiën.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 vijf keer regulier vergaderd. Het geplande werkbezoek aan de regio Midden kon in verband met corona niet door gaan. De geplande zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is om dezelfde reden geannuleerd. Voorzien was namelijk een zelfevaluatie onder externe begeleiding waarbij het elkaar fysiek ontmoeten zeer van meerwaarde zou zijn. Beide activiteiten zijn verschoven naar het voorjaar van 2022.

De Raad van Toezicht heeft in het najaar van 2021 éénmaal vergaderd met een vertegenwoordiging van de medezeggenschap (MR) en éénmaal met een afvaardiging van OR en CR. Normaliter vinden de vergaderingen met de verschillende medezeggenschapsorganen tweemaal per jaar plaats. Dit is wederom in verband met corona niet haalbaar gebleken in 2021.

De Raad van Toezicht heeft op hoofdlijnen vier taken. Per taak worden de belangrijkste feiten benoemd:

1. Het goed werkgever zijn van en het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft hiervoor de Remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissie voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en gezamenlijk. De Remuneratiecommissie bestaat minimaal uit de voorzitter en een aangewezen lid. De Remuneratiecommissie laat zich voorafgaand aan het functioneringsgesprek conform vereisten zoals gesteld door de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg (NVZD) breed informeren over het functioneren van de bestuurders individueel en als team. Daarnaast hebben beide bestuurders schriftelijk een eigen reflectie voorbereid. De gesprekken vonden eind 2021 plaats. De met de bestuurders gemaakte ontwikkelafspraken worden door de Remuneratiecommissie schriftelijk vastgelegd.

2. Het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht door de (leden van de) Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend orgaan van Auris heeft een brede deskundigheid. De leden zijn benoemd op basis van profielen en voegen verschillende expertises toe (zie tabel 2). Zij hebben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor wederom vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster. Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en andere mogelijke belanghebbenden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Professionalisering

Leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en de Vereniging voor Toezichthouders Onderwijs Instellingen (VTOI).

Toepassing vigerende Governancecodes

De Raad van Toezicht werkt conform de Governancecode Zorg (Brancheorganisaties Zorg, 2017 [vanaf 2022 geldt de Governancecode Zorg 2022]) en de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-raad, 2021). De Raad heeft bij wisseling van hoofdfunctie van mevrouw Sluiter-van Hoof, lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied onderwijs (wederom) besloten beredeneerd af te wijken van art. 24.2 in de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. De Raad van Toezicht is blijvend van mening dat bestuurlijke ervaring in het reguliere PO gewenst is binnen de Raad. Dit gezien de status aparte van cluster 2. De Stichting waarvan mevrouw Sluiter-van Hoof bestuurder is, is niet werkzaam in het werkgebied waar Auris actief is.

Op 1 januari 2021 is mevrouw Van Eerd-Vismale benoemd als lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied zorg. Op 1 november 2021 is de heer Zevenbergen op bindende voordracht van de MR als lid Raad van Toezicht benoemd.

Per 1 mei 2021 is mevrouw Sluiter-van Hoof herbenoemd voor een periode van vier jaar.

In 2021 werd afscheid genomen van de heer Van der Bijl, in verband met het aanvaarden van een voorzittersfunctie bij de Stichting H3O in Dordrecht. De geldende governancecode schrijft voor dat de toezichthoudende functies van de heer Van der Bijl niet verenigbaar zijn met zijn nieuwe rol als bestuursvoorzitter.

Als gevolg hiervan is in 2021 gestart met de werving van een nieuw lid Raad van Toezicht. Dit is de heer Zevenbergen geworden.

3. Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie, de prestaties en de interne beheersings- en controlesystemen. Dit gebeurt door het bespreken van onder meer beleidsstukken en verantwoordingsdocumenten. Dit is structureel opgenomen in de jaarplanning van de Raad van Toezicht. In deze jaarplanning zijn ook de goedkeuring van jaarplan en begroting, het bespreken van trimesterrapportages, de managementletter en het accountantsverslag en de goedkeuring van het jaarverslag verwerkt.

4. Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling.

De belangrijkste besluiten van de Raad van Bestuur waaraan de Raad van Toezicht in het verslagjaar zijn goedkeuring heeft verleend zijn:

 • Verlenging overeenkomst met accountant EY

 • Kadernota 2022

 • Goedkeuring van en daarmee toezicht houdend op de doelmatige besteding van de rijksmiddelen:

  • de jaarrekening Stichting Koninklijke Auris Groep (geconsolideerd en enkelvoudig)

  • de jaarrekening Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

  • de jaarrekening Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

  • het jaarverslag Stichting Koninklijke Auris Groep

 • Goedkeuring van de meerjarenprognose bestuursverslag Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep.

 • Goedkeuring van de herijkte statuten van:

  • Stichting Koninklijke Auris Groep

  • Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

  • Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

 • Vaststellen van de WNT-norm voor Auris.

Normaliter neemt de Raad van Toezicht jaarlijks in december het besluit tot goedkeuring van de begroting van de Koninklijke Auris Groep. Ten gevolge van een ICT-hack eind september en het daardoor tijdelijk niet kunnen gebruiken van de diverse systemen en applicaties, is het Besluit Goedkeuring begroting 2022 Koninklijke Auris Groep en Meerjarenbegroting Koninklijke Onderwijs Auris (in verband met de continuïteitsverklaring EY) genomen op 1 februari 2022.

De organisatieontwikkeling wordt besproken tijdens de vergadering met de Raad van Bestuur.

Het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht uitvoerig stilgestaan bij de externe ontwikkelingen in relatie tot de koers van de organisatie. In juni is gesproken over de toekomst van cluster 2 en het portfolio van de organisatie. In december heeft een bespreking met betrekking tot de koers van de organisatie plaatsgevonden. In het nieuwe jaar wordt de Raad van Toezicht betrokken bij de vierjaarlijkse herijking van de koers van de organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht Koninklijke Auris Groep 2021

Naam

Functie

Maatschappelijke functie

Nevenfuncties

Scholing in 2021

Dhr. drs. P.C. van den Brink

Voorzitter met aandachtsgebied openbaar bestuur met ingang van 1 juli 2014 en voorzitter met ingang van 1 juli 2015.

Lid Remuneratie-commissie en plv. lid Financiële Commissie 1-3-2021 tot 1-11-2021

Directeur-bestuurder Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Elan

- Nationale leiderschapsleergang Comenius

-Online masterclass waardegedreven toezicht VTOI

-Jaarcongres VTOI

-training Johan Bouwmeester waardegedreven toezicht

Dhr. drs. D. van der Bijl

(tot 1-3-2021)

Lid met aandachtsgebied onderwijs op bindende voordracht van de MR met ingang van 14 maart 2016.

Lid Financiële Commissie

Directeur van de vestiging Hogeschool Inholland te Alkmaar en directeur van het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica

Lid Bestuur Hermusfonds.

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kopwerk voor Christelijk Basisonderwijs

Lid Raad van Advies IVN Zuid-Holland

 

Dhr. P.A. van Wingaarden RA RC

Lid met aandachtsgebied financiën op bindende voordracht van de CR met ingang van 14 maart 2016.

Met ingang van 1 november 2017 vice-voorzitter, lid Remuneratiecommissie en lid Financiële Commissie

Lid Raad van Bestuur Stichting Vecht en IJssel (tot 1-10-2021)

Lid Raad van Bestuur van Haagse Wijk- en Woonzorg (vanaf 1-10-2021)

 

- Veranderingsmanagement

- Diverse E-learnings in het kader van permanente educatie

Mw. Drs. I.C.A.N. Sluiter –van Hoof

Lid met aandachtsgebied onderwijs met ingang van 1 mei 2017.

Lid Commissie Kwaliteit

College van Bestuur

Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs te Eindhoven (SKPO)

Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Humankind

Dynamische oordeelsvorming - VTOI-NVTK

Mw. J. van Eerd-Vismale

Lid met aandachtsgebied Zorg met ingang van 1-1-2021. Lid Commissie Kwaliteit

Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Breburg, portefeuille bedrijfsvoering

Lid Raad van Toezicht Van Neynsel Groep, Bestuur GGZ Nederland portefeuille communicatie en belangenbehartiging

- Comenius Nationale Leiderschapsleergang (Comenius)

- Masterclass Crisisbeheersing SVDC)

Dhr. E.J. Zevenbergen

(vanaf 1-11-2021)

Lid op bindende voordracht van de MR met aandachts-gebieden onderwijs en bedrijfsvoering met ingang van

1-11-2021.

Lid Financiële Commissie

Directeur-bestuurder Diergaarde Blijdorp

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, Bestuurslid Club van Elf, Bestuurslid Rotterdamse Volksuniversiteit