Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden uit de meerjarenbegroting 2022-2024

Leerlingaantallen

In de beleidsnota ‘Evaluatie passend onderwijs’ is het uitgangspunt inclusief onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen in principe welkom zijn in het regulier onderwijs en diversiteit meer dan voorheen de norm wordt. Auris heeft de verwachting dat het aantal leerlingen zowel bij het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs de komende jaren afneemt. Hier tegenover staat de ontwikkeling bij de Ambulante Dienstverlening, waar een groei van het aantal leerlingen wordt verwacht. Het risico bestaat dat Auris de leerlingen in de bovenbouw niet snel genoeg terug kan plaatsen in het regulier onderwijs. Dit, in combinatie met een hogere instroom in de onderbouw op de Auris scholen voor speciaal onderwijs, kan ervoor zorgen dat Auris haar strategische doelstelling 1 niet realiseert.

Expertiseorganisatie

Auris ontwikkelt samen met de sector een evidence informed werkwijze. Onze professionals werken zoveel mogelijk met effectieve en onderbouwde interventies en methodieken en conform vastgestelde kwaliteitsstandaarden. Kennisontwikkeling door middel van praktijkgericht onderzoek en kennisdeling zowel binnen als buiten de sector spelen hierin een belangrijke rol. Met name de overdracht van expertise naar het regulier onderwijs krijgt het komend jaar de aandacht. Het risico is dat de kennisdeling een minder grote omvang kent dan voorzien, waardoor de ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs stagneert.

Gebrek aan flexibiliteit op personele inzet

De ontwikkeling van Auris als expertiseorganisatie vraagt een meer flexibele inzet van alle medewerkers. Beweging is de komende tijd noodzakelijk: interne mobiliteit stimuleren, concretiseren in heldere afspraken en aanvullen van het instrumentarium. Dit alles met als doel continu voldoende en voldoende toegeruste medewerkers te kunnen inzetten en frictie te voorkomen. Waar relevant wordt een inschatting gemaakt van risico’s en verwachte kosten van interventies.

Daarbovenop heeft ook Auris last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat niet alle vacatures vanzelfsprekend kunnen worden ingevuld.

Personele inzet Nationaal Programma Onderwijs

De opgave voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is groot. Om als onderwijsinstellingen te investeren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten en voor het inhalen van coronavertragingen, is veel geld beschikbaar. Het risico is dat Auris niet voldoende geschikt personeel beschikbaar heeft om alle plannen uit te voeren. De plannen komen bovenop de reguliere exploitatie.

De middelen uit het NPO zijn tijdelijke gelden. Vast personeel inzetten op de uitvoering van het NPO creëert over twee jaar, als de middelen wegvallen, wellicht een risico. Dit risico is in beeld en het managementteam stuurt hierop.

Financiering Audiologische Centra

De financiering van de Auris Audiologische Centra staat onder druk. De Audiologische Centra zijn de diagnostische poortwachters naar de overige Auris-onderdelen en de start in de keten van dienstverlening. Auris stelt het belang van haar cliënten en leerlingen voorop. Hierbij dient Auris een juiste analyse te maken van het zorgaanbod, inclusief de daarbij behorende kostprijs- en verkoopprijsontwikkeling.

Voor de jaren 2020 en 2021 heeft Auris gebruik kunnen maken van de MSZ-accentregeling om continuïteit van de audiologische zorg te kunnen garanderen. De vaste lasten werden gedekt door deze regeling. Vanaf 2022 is dit onzeker. COVID-19 is momenteel nog onder ons. Hierdoor dient Auris te anticiperen op bijvoorbeeld plotselinge lege plekken in de agenda.

COVID-19 en de gevolgen daarvan

De cliënten- en leerlingstromen in de zorg en het onderwijs als gevolg van COVID-19 zijn een risico. Auris merkt een vermindering in doorverwijzingen vanuit de keten. Het gevolg is dat Auris een vermindering in doorverwijzingen naar de Audiologische Centra constateert. Dit kan op zijn beurt weer gevolgen hebben voor de doorstroom naar de ZG-zorg en naar het onderwijs. Maatschappelijk kan deze ontwikkeling gevolgen hebben voor de vroegsignalering bij een aantal kinderen.

Beveiliging persoonsgegevens en databeveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is een onderwerp waar Auris veel aandacht voor heeft. Dat heeft de ICT-hack in 2021 nogmaals verduidelijkt. Daarnaast is de bescherming van data met het oog op frauderisico’s het benoemen waard. Hierbij is verhoogde aandacht voor de beveiliging van de netwerken en de ICT-systemen.