Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Jaarplan 2021

Om de strategische doelen te bereiken, heeft Auris zeven concrete strategieën gedefinieerd. In het kader van deze strategieën zijn in 2021 verschillende projecten of activiteiten gestart.

De zeven categorieën zijn:

1.  Versterken van de ondersteuning van het regulier onderwijs.

Om meer leerlingen die D/SH zijn of een TOS hebben in het regulier onderwijs te kunnen begeleiden, moet de ondersteuning die Auris biedt vanuit de Ambulante Dienstverlening (AD) worden versterkt. De AD wordt uitgebreid en maakt een kwalitatieve verbeterslag. Het aanbod van de AD zal zich meer dan voorheen richten op de overdracht van expertise naar leerkrachten, docententeams en naar het schoolsysteem als geheel. Om dit te realiseren worden nieuwe organisatievormen, werkwijzen en interventies ontwikkeld.

2. Versterken (voortgezet) speciaal onderwijs met focus op uitstroom naar regulier onderwijs.

Het onderwijs in de intensieve setting zal meer dan voorheen gericht zijn op het toerusten van de leerling om te kunnen uitstromen naar het regulier onderwijs. Daarbij is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt met de AD, zodat de overgang naar het regulier onderwijs geleidelijk en goed begeleid plaatsvindt. Op deze wijze toont Auris de meerwaarde van speciaal onderwijs ten opzichte van regulier onderwijs.

3.  Versterken Auris als ketenorganisatie.

Auris biedt zowel zorg als onderwijs: diagnosestelling, behandeling in de ZG-Zorg, onderwijs in de intensieve setting en begeleiding in het regulier onderwijs. Om de overgangen zowel administratief als wat betreft het aanbod soepel te laten verlopen, moet binnen de keten goed worden samengewerkt. Buiten de keten werkt Auris samen met verschillende partners zoals reguliere scholen, zorgaanbieders en gemeenten. Daarnaast is Auris vertegenwoordigd in diverse samenwerkingsverbanden.

4.  Ontwikkelen en professionaliseren organisatie en medewerkers.

Het werken in een expertiseorganisatie om de beste zorg en het beste onderwijs te bieden, vraagt van alle medewerkers een professionele werkhouding. Kenmerken van deze professionele houding zijn onder meer denken in oplossingen, verantwoordelijkheid nemen, voortdurend zoeken naar verbetering, samen met collega’s kritisch reflecteren op eigen handelen, feedback geven en ontvangen. Dit betekent onder andere ook een andere manier van leiderschap, een professionele staf en een efficiënte samenwerking tussen staf en lijn.

5.  Versterken onderzoek en innovatie.

Onderzoek en innovatie zijn noodzakelijk om Auris als expertiseorganisatie verder te ontwikkelen. De sector auditief/communicatief is een relatief kleine sector. Dit betekent dat kennisontwikkeling en innovatie vooral uit de eigen sector moeten komen. Auris ziet het dan ook als haar maatschappelijke opdracht om hieraan een bijdrage te leveren.

6.  Intern en extern afstemmen, communiceren en profileren.

De ontwikkeling naar een expertiseorganisatie betekent verandering. Dan is het belangrijk duidelijk te zijn over de gekozen richting en de eigen medewerkers goed te informeren en te betrekken bij te nemen stappen. Ook overlegt Auris regelmatig met haar stakeholders. Indien nodig wordt de koers bijgesteld.

7.  Optimaliseren ondersteunende processen.

Dit sluit rechtstreeks aan op strategische doelstelling 7, maar is ook voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van Auris als expertiseorganisatie. Om de focus op het primaire proces te houden, moet de lijn goed gefaciliteerd worden en de ondersteunende processen helder, eenduidig en efficiënt zijn ingericht.