Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Expertiseorganisatie onderwijs en leerstoel

Auris realiseerde in 2020 in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) de bijzondere leerstoel TOS in Passend Onderwijs. Prof.dr. De Bree is op 1 februari 2021 gestart als hoogleraar TOS in Passend Onderwijs.

In samenwerking met onderzoekers van Auris is een aantal projecten gestart, die ook aansluiten bij de onderzoeksambitie:

  • Sociale netwerken in de klas: In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam voeren de Universiteit Utrecht en Auris onderzoek uit naar relaties in de klas. Kinderen bij wie de taalontwikkeling minder vlot verloopt, zoals kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, voelen zich soms minder verbonden met school, ervaren soms moeilijkheden bij sociaal en talig leren en blijken vaker slachtoffer van pesten. Een goede relatie met de leerkracht of met klasgenootjes kan helpen om deze problemen te voorkomen. Toch is er maar weinig bekend over hoe deze relaties tussen kinderen met of zonder taalproblemen verschillen en welke klas-, leerkracht- en kindkenmerken bijdragen aan de kwaliteit van die relaties. Het doel van dit project is om de kwaliteit van de relaties in kaart te brengen. De vragenlijsten voor het project zijn gefinaliseerd in 2021 en er is gestart met het werven van deelnemers.

  • Mogelijkheden voor inclusiever onderwijs aan oudere leerlingen met een TOSHet project bestaat uit drie deelprojecten. In het eerste deelproject worden oudere leerlingen met een TOS (vanaf 9 jaar) in beeld gebracht: wie zijn zij, hoe zien hun profielen eruit en wat zijn hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften? In het tweede deelproject wordt gekeken naar de mogelijkheden voor specialistisch taalaanbod voor deze oudere leerlingen. Het derde deelproject richt zich op de mogelijkheden voor ondersteuning op andere onderwijsbehoeften dan taal. Doel van dit onderzoek is meer duidelijkheid te verkrijgen over hoe vanuit de sector optimaal kan worden ingespeeld op de onderwijsbehoefte van deze oudere leerlingen met een TOS en de ondersteuningsvragen vanuit het regulier onderwijs. Het project is in 2021 geheel voorbereid, in 2022 start de junior-onderzoeker met de uitvoering.

  • StelTOS: In het project StelTOS wordt de stelvaardigheid van kinderen met een TOS vergeleken met die van leerlingen zonder TOS uit het regulier onderwijs. Aan de hand van opstellen wordt een vergelijking gemaakt op allerlei verschillende aspecten van stellen. Hierbij wordt naast kwantitatieve maten (zoals het aantal zinnen, het type woorden, het aantal en type fouten) ook gekeken naar meer kwalitatieve aspecten van de verhalen die ze schrijven (zoals fantasierijkheid, creatief taalgebruik, voorstelbaarheid). De resultaten bieden inzicht in hoe we met leerlingen met een TOS aan hun schrijfvaardigheid kunnen werken. Het onderzoek is in 2021 voorbereid en de dataverzameling start begin 2022.

  • Onderzoek Verbindingsgroep Taal: Voor jonge kinderen (groep 2) met een vermoeden van TOS is een pilot gestart binnen het project Pilots Expertise Primair onderwijs (PEP). In deze pilot wordt het effect van verrijkend taalaanbod onderzocht. Doel is zicht krijgen op kansen en bedreigingen voor samenwerkingen tussen het primair onderwijs, de voor- en vroegschoolse educatie en Auris met als doel het bevorderen van inclusiever onderwijs. De pilot is in samenwerking met prof.dr. De Bree, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, in september 2021 gestart en wordt in juni 2022 afgerond.