Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Actualisatie Allocatiemodel

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep ontvangt financiering van het Ministerie van OCW. De middelen worden vervolgens over de verschillende onderwijsdiensten verdeeld. In 2021 gebeurde deze interne verdeling, zoals de jaren daarvoor, op basis van het aantal leerlingen. De systematiek van het verdelen is gerelateerd aan een bedrag per leerling, gebaseerd op het arrangement en de ondersteuningsbehoefte. Het bedrag per leerling is afgeleid van de systematiek die het ministerie in het verleden gebruikte. Voor het verslagjaar 2021 heeft Auris het bedrag per leerling voor een beperkt aantal arrangementen aangepast ten opzichte van de jaren daarvoor, zodat de verdeling beter aansluit op de ondersteuningsbehoefte. Zo is bijvoorbeeld het bedrag voor een dove of slechthorende leerling intern verhoogd.

Voor het begrotingsjaar 2022 heeft Auris een beperkt andere invalshoek in de verdeling naar de verschillende diensten gebruikt. Hierbij is meer gekeken naar de behoefte per (onderwijs)dienst in tegenstelling tot de verdeling per leerling. Deze verdeling naar de behoefte toont overigens zeer beperkte verschillen met de verdeling per leerling.

Voorafgaand aan de verdeling over de verschillende onderwijsdiensten vindt een verdeling van de bovenschoolse middelen plaats. In 2021 was dit 11% van het totaal beschikbare budget vanuit de lumpsumbekostiging.

Arbeidsmarkttoelage

Onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs is een arbeidsmarkttoelage voor personeel. Het kabinet heeft hiervoor voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 in totaal € 375 miljoen beschikbaar gesteld. De bekostiging voor de inzet van de arbeidsmarkttoelage is gericht op personeel op vestigingen met relatief de meeste leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. Het doel van de regeling is om op die wijze het herstel van kansengelijkheid te bevorderen. Al het personeel werkzaam op die vestigingen (leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel) komt in aanmerking voor een toelage. Hiermee wordt in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs bovendien recht gedaan aan de verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen leervertraging bemoeilijkt.

In overleg met de centrale medezeggenschapsraad (MR) is besloten deze arbeidsmarkttoelage te verdelen onder al het personeel van alle locaties voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs van Auris. De toelage betreft een tijdelijke salarisverhoging voor het schooljaar 2021/2022 van 7,5% van het bruto maandsalaris.

Voor de bekostiging van de arbeidsmarkttoelage staat de selectie van vestigingen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 vast, zodat Auris direct zekerheid heeft dat deze middelen voor twee jaar kunnen worden ingezet. Voor het schooljaar 2022/2023 wordt het bedrag opnieuw berekend op basis van het beschikbare budget en de leerlingenaantallen op 1 oktober 2021. Hierdoor is de hoogte van het budget voor het schooljaar 2022/2023 voor Auris nog niet bekend. De middelen voor een arbeidsmarkttoelage op grond van deze regeling zijn beschikbaar tot en met 31 juli 2022.