Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

Doorbelastingen (24)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

14.332.400

13.927.613

14.003.623

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

3.601.009

2.583.489

3.333.866

Totaal doorbelastingen

17.933.409

16.511.102

17.337.489

De lasten voor de hele groep worden door middel van een kostenverdeling toegerekend (85% voor Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en 15% voor Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep). Uitzondering hierop zijn kosten die direct toerekenbaar zijn aan één van beide stichtingen.

Overige baten (25)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Verhuur

419.764

419.764

360.627

Schenkingen en giften

5.200

0

5.100

Overige

(206.993)

713.677

1.137.347

Totaal overige baten

217.971

1.133.441

1.503.074

Een deel van de grond aan het Ammanplein in Rotterdam is verkocht. De levering heeft in 2020 plaats gevonden. De verkoopprijs was € 1,4 miljoen. De grond was opgenomen onder Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar en gewaardeerd op € 0,3 miljoen. Hierdoor ontstond in 2020 een verkoopresultaat van € 1,1 miljoen, welke is verantwoord onder de Overige baten. In 2021 is bekend gemaakt dat de saneringskosten hoger uitvallen dan verwacht. Conform de overeenkomst zou Stichting Auris hieraan moeten bijdragen. Het verwachte bedrag aan saneringskosten staat als negatief bedrag bij overige opbrengsten waar in 2020 het verkoopresultaat is verantwoord.

Personeelslasten (26)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Lonen en salarissen

5.445.280

6.816.268

4.716.114

Sociale lasten

797.071

0

513.558

Pensioenlasten

908.864

0

681.821

Overige personeelskosten

5.563.804

5.935.195

6.108.481

Totaal personeelslasten

12.715.019

12.751.463

12.019.974

Als gevolg van toegenomen aantal fte en loonsverhogingen (inclusief eenmalige uitkeringen) vanuit de cao-PO zijn de salariskosten gestegen ten opzichte van 2020.

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten

   

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Mutatie jubileumvoorziening

1.494

0

1.197

Mutatie vakantiegeld en -dagen

0

0

71.983

Reis- en verblijfkosten

87.939

68.200

83.012

Externe inhuur personeel en uitzendkrachten

4.767.512

3.728.352

5.237.334

Nascholing en opleiding

280.095

203.500

325.825

Bedrijfsgezondheidszorg

200.706

185.000

165.924

Werving en selectie

148.213

197.150

158.736

Overige

193.681

1.552.993

199.376

Af: ziekengeld uitkeringen

(115.836)

0

(134.906)

Totaal overige personeelskosten

5.563.804

5.935.195

6.108.481

Externe inhuur personeel is lager dan 2020 en hoger dan begroot. Dit is zowel het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt als van het uitvoeren van kwaliteitsimpulsprojecten.

Personeelsbestand

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 70 fte in dienst (2020: 62). In de begroting 2021 was uitgegaan van 80 fte.

WNT-verantwoording 2021

Voor de bezoldiging van de bestuurders en Raad van Toezicht wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

Afschrijvingen (27)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Materiële vaste activa

545.354

554.880

564.144

Totaal afschrijvingen

545.354

554.880

564.144

Huisvestingslasten (28)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Huur

0

0

21.000

Onderhoud

25.461

49.902

24.950

Energie en water

37.391

45.000

36.769

Schoonmaakkosten

121.062

119.800

116.718

Heffingen

47.705

44.500

43.859

Dotatie onderhoudsvoorziening

24.955

34.012

50.761

Beveiliging/bewaking

14.774

17.000

18.135

Advies huisvestingsprojecten

228.865

230.000

215.077

Overige huisvestingslasten

31.372

9.001

20.407

Totaal huisvestingslasten

531.585

549.215

547.676

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is in 2021 lager dan de begroting. Dit is een gevolg van de aangepaste eindpositie van de voorziening ultimo 2020 na het herzien van het onderhoudsplan door onze nieuwe adviespartner voor vastgoedzaken.

Overige lasten (29)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Administratie en beheer

511.040

360.000

613.512

Bijdrage kwalitatieve innovatie

2.189.698

1.913.804

2.945.052

Advieskosten

705.516

501.500

1.111.823

Accountantskosten (zie toelichting hieronder)

292.954

260.000

353.386

Telefoon, porti en kopieerlasten

130.001

134.500

149.168

ICT

1.980.348

1.323.740

1.799.229

Huishoudelijke kosten

11.233

2.500

23.448

Kantoorartikelen

1.792

1.000

1.162

Bestuurslasten (kosten Raad van Toezicht)

81.277

88.000

82.695

Aan- en verkoopkosten en bewaarloon effecten

32.931

0

24.145

Communicatie en PR

125.045

11.500

130.453

Contributies en abonnementen

75.260

53.780

51.480

Verzekeringen

104.199

109.731

255.062

Overige

250.183

942.411

65.509

Totaal overige lasten

6.491.477

5.702.466

7.606.124

Stichting Koninklijke Auris Groep heeft middelen beschikbaar gesteld om in Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en in Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep kwalitatieve innovatie projecten uit te voeren. Deze bijdrage is voor meerdere jaren beschikbaar gesteld, voorafgaand aan het jaar. Deze middelen zijn in de begroting opgenomen onder Overige, als ook in de personeelslasten. In de realisatie 2021 zijn deze kosten verantwoord op verschillende kostensoorten.

De lasten voor de hele groep worden door middel van een kostenverdeling toegerekend aan de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep.

Accountantskosten

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt voor de groep:

(in euro's)

2021

2020

   

Onderzoek van de jaarrekening

277.707

339.127

Andere controleopdrachten

15.247

4.254

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

3.848

Andere niet-controlediensten

0

6.156

Totaal accountantskosten

292.954

353.385

Het betreft hier accountantsorganisatie Ernst & Young Accountants LLP.

Financiële baten en lasten (30)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Opbrengsten van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

97.322

0

97.627

Overige rentebaten en soortgelijke baten

(44.212)

0

(17.101)

Waardeveranderingen van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

986.696

0

(118.668)

Rentelasten en soortgelijke lasten uit hoofde van groepsmaatschappijen

0

0

0

Totaal financiële baten en lasten

1.039.806

0

(38.141)

Verbonden partijen (model E RJO)

Naam

Juridische vorm 2020

Statutaire zetel

Code activiteiten

Eigen vermogen 31-12-2021 EUR

Resultaat jaar 2021 EUR

Art 2:403 BW

Deelname

Conso-lidatie

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

stichting

Rotterdam

Overige

€ 15.724.772

€ 1.260.983

nee

1

ja

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

stichting

Rotterdam

Overige

€ 3.303.518

€ 6.849

nee

1

ja