Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa

      

(in euro's)

     
 

2021

 

2020

Vaste activa

     

Materiële vaste activa (1)

13.885.574

  

14.155.770

 

Financiële vaste activa (2)

9.195.268

  

8.331.712

 
  

23.080.841

  

22.487.482

      

Vlottende activa

     

Vorderingen (3)

9.483.578

  

11.418.863

 

Liquide middelen (4)

26.662.434

  

23.966.836

 
  

36.146.012

  

35.385.699

      

Totaal activa

 

59.226.853

  

57.873.181

      
      

Passiva

     

(in euro's)

2021

 

2020

      

Eigen vermogen

     

Eigen vermogen

41.437.225

  

41.261.639

 

Groepsvermogen (5)

 

41.437.225

  

41.261.639

      

Voorzieningen (6)

 

3.238.402

  

3.505.555

      

Vlottende passiva

     

Kortlopende schulden (7)

14.551.226

  

13.105.987

 
  

14.551.226

  

13.105.987

      

Totaal passiva

 

59.226.853

  

57.873.181