Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

A1 Kengetallen

 

2021 - 1 okt.

2022 - 1 feb.

2023 - 1 feb.

2024 - 1 feb.

 

REALISATIE

REALISATIE

PROGNOSE

PROGNOSE

AANTAL LEERLINGEN SO

2.394

2.520

2.374

2.236

AANTAL LEERLINGEN VSO

242

241

225

210

AANTAL LEERLINGEN Dienstverlening

3.591

3.634

3.982

4.363

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN

6.227

6.395

6.581

6.810

     
     

Aandeel Intensief t.o.v. Totaal

42,3%

43,2%

39,5%

35,9%

Aandeel Dienstverlening t.o.v. Totaal

57,7%

56,8%

60,5%

64,1%

     
     
 

2021

2022

2023

2024

 

REALISATIE

BEGROTING

PROGNOSE

PROGNOSE

PERSONELE BEZETTING IN FTE (St. Onderwijs, excl. Payroll) - Gemiddeld per jaar

    

BESTUUR / MANAGEMENT

62,0

64,4

64,2

62,7

PERSONEEL PRIMAIR PROCES (OP)

919,0

925,7

922,9

901,9

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL (OOP)

71,7

66,2

66,0

64,5

TOTAAL PERSONELE BEZETTING IN FTE

1.052,6

1.056,3

1.053,1

1.029,1

     
     
 

2021

2022

2023

2024

 

REALISATIE

BEGROTING

PROGNOSE

PROGNOSE

PERSONELE BEZETTING IN FTE (Koninklijke Auris Groep, excl. Payroll) - Gemiddeld per jaar

    

MANAGEMENT

83,6

87,1

86,9

85,4

PRIMAIR PROCES

1.085,5

1.102,7

1.099,9

1.078,9

ONDERSTEUNING

155,9

166,0

165,8

164,3

TOTAAL PERSONELE BEZETTING IN FTE

1.324,9

1.355,8

1.352,6

1.328,7

Toelichting bij de kengetallen

Leerlingen

Het aantal leerlingen special onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs betreft het aantal dat ingeschreven staat op de scholen van Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep. De leerlingen die Auris Dienstverlening ontvangen zijn ingeschreven op de reguliere scholen, waarbij Auris zorgt voor extra ondersteuning en begeleiding. De gegevens van 1 oktober 2021 zijn gebaseerd op de officiële bekostigingstelling door DUO. De gegevens voor de jaren 2022-2025 zijn gebaseerd op ramingen vanuit de regio’s binnen Auris.

Met de invoering van de vereenvoudiging van de bekostiging vanuit het ministerie OCW in het primair onderwijs in 2023 verschuift de officiële leerlingtelling van 1 oktober in het jaar t-2 naar 1 februari in het jaar t-1. Auris heeft de prognose van het aantal leerlingen hierdoor ook per 1 februari van de aankomende jaren opgenomen. De prognoses voor 2022 en 2023 (telling per 1 februari) laten door de aanpassing een vertekend beeld zien. De instroom op de scholen voor speciaal onderwijs (leslocaties) in de onderbouw is het eerste deel van het schooljaar hoger dan de uitstroom. Hierdoor lijkt het alsof Auris een andere kant opgaat dan strategische doelstelling 1. De prognose is echter nog steeds een verdere daling in speciaal onderwijs en een verdere stijging in ambulante dienstverlening.

Er is een daling zichtbaar van het aantal leerlingen met een intensief arrangement, waardoor het aantal leerlingen op de scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs daalt. Hier tegenover staat een stijging van het aantal leerlingen met een licht of medium arrangement (Ambulante Dienstverlening). Dit is in lijn met strategische doelstelling 1, meer inclusief onderwijs, van Auris. Auris herkent, net als de andere instellingen in cluster 2, een stijging van intensieve arrangementen in de onderbouw. Wellicht is dit onder meer een gevolg van COVID-19. Daarbij is het in deze tijd lastiger geworden om voor leerlingen in het regulier onderwijs de juiste plek te vinden.

Personele bezetting

De personele bezetting van 2021 toont de gemiddelde bezetting over het hele jaar. Dit geldt ook voor de prognose voor de jaren 2022-2024. De bezetting van 2022 is gebaseerd op de beleidsrijke begroting 2022. Bij de prognose 2023 en 2024 is rekening gehouden met de verschuiving binnen het onderwijs van speciaal onderwijs naar Ambulante Dienstverlening. Voor Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep en Stichting Koninklijke Auris Groep zijn geen beleidswijzigingen voor de formatie opgenomen ten opzichte van de begroting 2022.

De personele bezetting betreft het personeel in loondienst plus de inzet vanuit payroll. De bezetting is exclusief personeel niet in loondienst (inhuur) en exclusief inzet voor de projectbegroting. De extra inzet voor het Nationaal Programma Onderwijs is wel opgenomen in de opstelling.