Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De samenwerking van de AOD en de Ondersteunende Diensten

In de ontwikkeling van ‘Auris op weg naar expertiseorganisatie’ hebben de Auris Ondersteunende Diensten (AOD) een belangrijke rol. Zij zijn faciliterend aan het primaire proces van Auris en zorgen er met de ondersteuning in de regio’s voor dat alle professionals en leidinggevenden zo min mogelijk worden afgeleid van hun kerntaak. De AOD is hierbij verantwoordelijk voor de randvoorwaarden zoals huisvesting, personeelsbeleid en een goede en gezonde financiële huishouding. Dit uitgangspunt is in 2021 nader uitgewerkt en vertaald in een visie op de samenwerking en inrichting van processen tussen de AOD (centraal) en de regio’s (decentraal).

Naast een heldere visie is een duidelijke taakverdeling tussen AOD en de regio’s (top down en bottom up) noodzakelijk. Hiertoe zijn vijf werkgroepen ingericht, te weten Mijn Auris/HR, ICT, Huisvesting, Leerlingenadministratie en ondersteuning van Regiodirecteuren en Teamleiders. Begin 2022 worden de uitkomsten van deze werkgroepen samengevoegd.