Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategisch personeelsbeleid

Voor de ontwikkeling van Auris tot expertiseorganisatie met een lerende cultuur is een aantal wijzigingen in de organisatiestructuur nodig. In 2021 is de tweede fase van het organisatietraject gestart met als doel het fundament van de organisatie verder te versterken.

In 2021 is het profiel van ‘teamleider nieuwe stijl expertiseorganisatie’ van kracht geworden. Om de teamleiders naar dit aangescherpte profiel te ontwikkelen, is een traject opgezet dat begin 2022 zal starten. Daarnaast is een profiel van teamleider 2 op tactisch niveau opgesteld om enerzijds het geringere aantal regiodirecteuren op te vangen en anderzijds een ontwikkelpad voor teamleiders mogelijk te maken.

Parallel aan deze ontwikkelingen is een visiedocument gemaakt over de samenwerking tussen de Auris Ondersteunende Diensten (AOD) en de ondersteuning in de regio’s. In 2022 wordt de laatste hand aan dit visiedocument gelegd, waarmee ook duidelijkheid wordt verkregen over de ondersteuning c.q. ontzorging van de regiodirecteuren en teamleiders.