Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de enkelvoudige balans

Materiële vaste activa (17)

(in euro's)

2021

2020

   

Gebouwen en verbouwingen

6.648.370

6.851.826

Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.005.264

1.055.824

Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

0

132.796

Totaal materiële vaste activa

7.653.634

8.040.446

Het verloop van deze posten is als volgt:

(in euro's)

    
 

Gebouwen en verbouwingen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Materiële vaste activa niet aan de bedrijfs-uitoefening dienstbaar

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

6.851.826

1.188.620

0

8.040.446

Investeringen

102.434

56.108

0

158.542

Desinvesteringen

0

0

0

0

Afschrijvingen

(305.890)

(239.464)

0

(545.354)

Boekwaarde per 31 december 2021

6.648.370

1.005.264

0

7.653.634

     

Aanschafwaarde per 1 januari 2021

9.488.459

2.750.439

0

12.238.897

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 2021

(2.636.633)

(1.561.819)

0

(4.198.451)

Boekwaarde per 1 januari 2021

6.851.826

1.188.620

0

8.040.446

     

Aanschafwaarde per 31 december 2021

9.590.893

2.806.547

0

12.397.439

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 december 2021

(2.942.523)

(1.801.283)

0

(4.743.806)

Boekwaarde per 31 december 2021

6.648.370

1.005.264

0

7.653.634

Financiële vaste activa (18)

(in euro's)

2021

2020

   

Aandelen

6.101.943

5.088.470

Obligaties

947.127

1.073.938

Totaal financiële vaste activa

7.049.070

6.162.408

Het verloop van deze posten is als volgt:

(in euro's)

  
 

2021

2020

Boekwaarde per 1 januari

6.162.408

6.380.949

Investeringen/aankopen/verstrekkingen aandelen

0

0

Deinvesteringen/verkopen/aflossingen aandelen

0

0

Deinvesteringen/verkopen/aflossingen obligaties

(100.000)

(100.000)

Koersresultaten aandelen

1.013.473

(159.537)

Koersresultaten obligaties

(26.811)

40.996

   

Boekwaarde per 31 december

7.049.070

6.162.408

Vorderingen (19)

(in euro's)

2021

2020

   

Debiteuren

18.815

0

Vorderingen op groepsmaatschappijen

4.270.250

3.553.785

Overige vorderingen

46.711

40.618

Overlopende activa

562.394

709.827

Totaal vorderingen

4.898.170

4.304.230

De post Vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2021

2020

   

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

4.270.250

3.553.785

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

0

0

Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen

4.270.250

3.553.785

De post Overige vorderingen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2021

2020

   

Te vorderen UWV transitievergoeding langdurig zieken

0

0

Voorschottem salaris

0

0

Te vorderen dividendbelasting

46.711

40.618

Totaal overige vorderingen

46.711

40.618

Onder de Overige vorderingen zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.

De post Overlopende activa is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2021

2020

   

Nog te ontvangen rente

6.620

6.620

Nog te ontvangen bedragen

305.140

348.575

Vooruitbetaalde kosten

250.634

354.632

Totaal overlopende activa

562.394

709.827

Onder Overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.

Liquide middelen (20)

(in euro's)

2021

2020

   

Bank

13.419.324

9.548.643

Totaal liquide middelen

13.419.324

9.548.643

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep.

Eigen vermogen (21)

Het eigen vermogen en resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en het eigen vermogen en resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening kan als volgt worden toegelicht:

Aansluiting geconsolideerd eigen vermogen

(in euro's)

2021

2020

   

Enkelvoudige jaarrekening

22.408.935

23.501.182

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

15.724.772

14.463.787

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

3.303.518

3.296.670

Totaal eigen vermogen

41.437.225

41.261.639

Aansluiting geconsolideerd resultaat

(in euro's)

2021

2020

   

Enkelvoudige jaarrekening

(1.092.247)

(1.935.495)

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

1.260.983

(53.471)

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

6.849

11.096

Totaal aansluiting geconsolideerd resultaat

175.585

(1.977.870)

Het verloop van het Eigen vermogen van de enkelvoudige jaarrekening is als volgt.

(in euro's)

Stand per 1 januari 2021

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31 december 2021

     

Kapitaal

45

0

0

45

Algemene reserve (publiek)

23.501.137

(1.092.247)

0

22.408.890

Bestemmingsresrve koersverschillen (publiek)

0

0

0

0

Totaal eigen vermogen

23.501.182

(1.092.247)

0

22.408.935

     
 

Stand per 1 januari 2020

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31 december 2020

     

Kapitaal

45

0

0

45

Algemene reserve (publiek)

25.436.632

(1.935.495)

0

23.501.136

Bestemmingsresrve koersverschillen (publiek)

0

0

0

0

Totaal eigen vermogen

25.436.677

(1.935.495)

0

23.501.182

Het verloop van de afzonderlijke posten van het Eigen vermogen is als volgt.

Kapitaal

  

(in euro's)

2021

2020

   

Stand per 31 december

45

45

   
   

Algemene reserve (publiek)

  

(in euro's)

2021

2020

   

Stand per 1 januari

23.501.137

25.436.632

Aanpassing naar aanleiding van bestuursbesluit

0

0

Resultaat conform voorgestelde resultaatverdeling

(1.092.247)

(1.935.495)

Stand per 31 december

22.408.890

23.501.137

Voorstel resultaatbestemming 2021

Voorgesteld wordt het enkelvoudige resultaat over 2021 ad negatief € 1.092.247 als volgt te bestemmen.

(in euro's)

2021

  

Toevoeging algemene reserve (publiek)

(1.092.247)

 

(1.092.247)

Het voorstel voor de resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Voorzieningen (22)

(in euro's)

2021

2020

   

Jubileumvoorziening

7.033

7.805

Onderhoudsvoorziening

176.592

162.279

Totaal voorzieningen

183.625

170.084

Het verloop van de post Jubileumvoorziening is als volgt:

(in euro's)

2021

2020

   

Boekwaarde per 1 januari

7.805

6.608

Onttrekkingen

(2.266)

0

Dotaties

1.494

1.197

Boekwaarde per 31 december

7.033

7.805

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

0

1.878

looptijd 1-5 jaar

2.675

619

looptijd > 5 jaar

4.358

5.308

Het verloop van de post Onderhoudsvoorziening is als volgt:

(in euro's)

2021

2020

   

Boekwaarde per 1 januari

162.279

112.403

Onttrekkingen

(10.642)

(885)

Dotaties

27.765

50.761

Vrijval

(2.810)

0

Boekwaarde per 31 december

176.592

162.279

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

81.700

73.104

looptijd 1-5 jaar

36.728

68.148

looptijd > 5 jaar

58.164

21.027

De Onderhoudsvoorziening is gevormd voor het binnen- en buitenonderhoud. De onderhoudsplanning gaat uit van een periode van tien jaar. De planning is opgesteld na fysieke inventarisatie van onze partner in huisvestingsadvies. Het uitgangspunt van de onderhoudsplanning is het realiseren van goede- en veilige onderwijsgebouwen. Bij de raming is uitgegaan van normtarieven conform een onafhankelijk instituut (STABU) aan de hand van macro economische gegevens. Daarnaast zijn de uitgaven vermeerderd met de bouwinflatie. De toekomstige uitgaven zijn niet contant gemaakt, daar het gemiddelde over de aankomende tien jaar als dotatie wordt gehanteerd.

Kortlopende schulden (23)

(in euro's)

2021

2020

   

Crediteuren

1.038.365

641.612

Schulden aan groepsmaatschappijen

7.491.236

2.020.766

Belastingen en premies sociale verzekeringen

330.036

301.463

Schulden ter zake van pensioenen

111.171

85.476

Overlopende passiva

1.456.830

1.335.145

Totaal kortlopende schulden

10.427.638

4.384.462

De post Schulden aan groepsmaatschappijen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2021

2020

   

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

0

0

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

7.491.236

2.020.766

Totaal schulden aan groepsmaatschappijen

7.491.236

2.020.766

De toename van de schuld op de groepsmaatschappij is gevolg van een verschuiving van liquide middelen aan het einde van het boekjaar. Deze mutatie komt voort uit het beleid om de financieringsstromen tussen Stichting Koninklijke Auris Groep enerzijds en Stichting Onderwijs/Zorg Koninklijke Auris Groep anderzijds zoveel mogelijk zuiver te houden.

De post Overlopende passiva is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2021

2020

   

Reservering vakantiegeld

233.935

200.830

Reservering vakantiedagen

244.070

244.070

Reservering accountantskosten

70.607

152.818

Vooruit ontvangen bedragen

140.144

64.253

Nog te betalen salarissen

20.024

6.917

Nog te betalen overige kosten

748.050

666.257

Totaal overlopende passiva

1.456.830

1.335.145