Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medezeggenschap

Voor de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep is op grond van de Wet medezeggenschap op scholen één Medezeggenschapsraad (MR) ingesteld en per regio een Deelraad. Daarnaast is er een Deelraad voor de medewerkers van de Auris Ondersteunende Diensten.

In MR en de Deelraden zitten, naast ouders en personeelsleden die verbonden zijn aan het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, ook ouders uit het regulier onderwijs die ondersteund worden door de Ambulante Dienstverlening. Afhankelijk van de regio hebben de Deelraden in meer of mindere mate moeite om alle zetels bezet te krijgen. De Deelraad voor de medewerkers Auris Ondersteunende Diensten is ook in 2021 inactief door gebrek aan belangstelling. Zaken die voor hen van belang zijn, worden door de MR met de Raad van Bestuur besproken.

Op schoolniveau is er de mogelijkheid om zogenaamde locatieraden in te stellen. Deze maken geen deel uit van de formele medezeggenschapsstructuur, maar stellen ouders en personeel wel in de gelegenheid op lokaal niveau belangrijke zaken aan te kaarten. Ook kunnen zij de MR voorzien van adviezen. De invulling is per regio op een andere wijze vormgegeven.

Als gevolg van de beperkende coronamaatregelen is het in 2021 niet gelukt om een themabijeenkomst voor de MR te organiseren.

Voor de Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep zijn de Cliëntenraad (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) en de Ondernemingsraad (Wet op de ondernemingsraden) actief.

De Cliëntenraad kwam in 2021 qua bezetting op niveau. Het is wel lastig om openstaande vacatures en eventuele uitbreiding in te vullen.

De Ondernemingsraad (OR) heeft per regio een Onderdeelcommissie ingesteld die conform het vastgestelde instellingsbesluit overleg voert met de betreffende regiodirectie. Verder heeft de OR een vaste commissie ingesteld die zich bezig houdt met de Informatievoorziening en ICT (AVG, verwerking persoonsgegevens, e.d.). Tevens is er een Arbo-commissie ingesteld die zich bezig houdt met het Arbobeleid (RI&E, BHV-plan, e.d.). De OR-leden hebben gezamenlijk en individueel een aantal workshops en conferenties bijgewoond.

In 2021 is er voor de OR een themasessie organisatieontwikkeling georganiseerd en voor zowel OR als CR is een themasessie ZG2020 georganiseerd. Ook in 2021 is er structureel informeel overleg gevoerd door de OR en de MR gezamenlijk met de afdeling HR. Hiermee wordt de medezeggenschap vroegtijdiger betrokken in het beleidsproces.

Het eerder betrekken van de diverse medezeggenschapsgremia in het beleidsproces draagt niet alleen bij aan gedragen beleidsdocumenten, maar ook aan het procesmatig inbouwen van reflectiemomenten voor, tijdens en na het besluitvormingsproces.

Vergaderingen medezeggenschap

Medezeggenschapsorgaan

Aantal overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur of (regio)directie in 2021

MR

9 x

Deelraden regio’s, per regio  

 
 

Regio Midden 7x

 

Regio NoordWest 6x

 

Regio West 7x

 

Regio Zuid 6x

OR

7 x

Onderdeelcommissies regio Midden, West en Zuid Per regio

Per regio 4 x

Cliëntenraad

3 x

Alle Medezeggenschapsorganen met de Raad van Toezicht

1 x

Onderwerpen instemming en advies Auris-breed

Onderwerp

Orgaan

Verzoek

Reactie

Profielschets klachtenfunctionaris

CR

ter instemming

Ingestemd

Bestuursformatieplan

MR

ter instemming

Ingestemd

Begroting

CR en MR

adviesaanvraag

Positief advies

Schoolgids

MR

ter instemming

Ingestemd

Adviesaanvraag ZG2020

OR en CR

Adviesaanvraag

positief advies, CR onder een aantal klemmende voorbehouden

Schoolondersteuningsprofiel SOP

MR

adviesaanvraag

positief advies

Teamleider 1

MR en OR

adviesaanvraag

positief advies

Teamleider 2

MR en OR

Advies OR, instemming MR

Positief advies OR, lopend bij MR

Thuiswerkvergoeding

MR en OR

ter instemming

Ingestemd

Mobiliteitsbeleid

MR en OR

ter instemming

Ingestemd

Inzet praktijkondersteuner bedrijfsarts

MR en OR

ter instemming

Ingestemd

Voordracht centrale preventiemedewerker

MR en OR

ter instemming

Ingestemd

Extra Beloning VSO leraren

MR

ter instemming

Ingestemd

Governance CvO

MR

adviesaanvraag

positief advies

Inrichting afdeling bestuurszaken

MR

adviesaanvraag

Positief advies

IBP-Privacybeleid en -governance (onderdeel van IBP)

MR OR CR

ter instemming

Ingestemd

Arbeidsmarkttoelage

MR

ter instemming

Ingestemd PMR

Verlenging overeenkomst Zorg van de Zaak

MR en OR

ter instemming

Ingestemd

Beloning NmG- cursussen voor medewerkers

MR en OR

ter instemming

MR ingestemd; OR ingestemd 11/3/22

NPO-gelden bovenschools

MR

ter instemming

Ingestemd 4/1/22

Extra beloning onderwijsassistenten bij afwezigheid leraar

MR

ter instemming

Ingestemd

Wijziging statuten

CR

Adviesaanvraag

Positief advies