Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Coronavirus (COVID-19)

De uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft een overweldigende impact gehad op de gezondheid van mensen en op onze samenleving. De pandemie heeft ook gevolgen (gehad) voor de primaire opdracht van Auris. In 2020 zijn de scholen over twee perioden gesloten geweest. Daarnaast waren ook de behandelgroepen en de Audiologische Centra gedurende de eerste lockdown dicht. De Ambulante Dienstverlening (onderwijs) is tijdelijk opgeschort geweest. Auris heeft veel activiteiten ontplooid om gedurende de sluitingen van het onderwijs en de sluitingen van de behandelgroepen in de eerste lockdown, de diensten op afstand te kunnen continueren. De Ambulante Behandeling (zorg) is zowel gedurende de eerste als de tweede lockdown op afstand geboden.

Hoe groot de impact van COVID-19 voor de samenleving ook is, het heeft echter nagenoeg geen impact op de waarderingen van balansposities in 2020 van Auris. In de goedgekeurde beleidsrijke meerjarenbegroting 2021-2023 blijkt dat de continuïteit niet in het geding is. Hieronder is voor het onderwijs en voor de zorg zowel de financiële uitwerking over 2020 als de (financiële) continuïteit apart toegelicht.

Toelichting Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

De financiering vanuit het ministerie van OCW is niet in het geding geweest. Ook niet gedurende de twee perioden van de sluitingen van de scholen. Onderwijs is in die perioden zo veel als mogelijk op afstand verzorgd. De (personeels)lasten zijn gedurende 2020 niet gewijzigd. De lumpsum financiering ook niet.

Ondanks de impact op de bedrijfsactiviteiten verwacht Auris Onderwijs dat de financiële gevolgen kunnen worden opgevangen in de begroting en aanwezige liquiditeit en is geen sprake van materiële onzekerheid als gevolg van COVID-19 op de continuïteit van Auris Onderwijs.

In februari 2021 heeft het ministerie van OCW het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ aangekondigd. De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom komt het kabinet met een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in de komende drie jaar totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. De maatregelen zijn gericht op:

  • herstel én ontwikkeling van het onderwijs;

  • het inhalen én compenseren van vertraging;

  • het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben.

Elke school krijgt vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. Zij kunnen kiezen uit bewezen effectieve maatregelen zoals gerichte bijles in kleine groepjes of samenwerking met bibliotheken op het gebied van lezen. De ongeveer 6.600 basisscholen ontvangen hiervoor komend schooljaar gemiddeld € 180.000,- per school. Scholen met veel leerlingen met minder kansen krijgen verhoudingsgewijs meer geld. De gelden vanuit het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ zijn niet opgenomen in de beleidsrijke begroting 2021-2023.

Auris verwacht geen (grote) wijzigingen in de toekomstige leerlingaantallen binnen het speciaal onderwijs, anders dan al opgenomen in de strategische doelstellingen. In de beleidsnota ‘Evaluatie passend onderwijs’ is het uitgangspunt inclusief onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen in principe welkom zijn in het reguliere onderwijs en diversiteit meer dan voorheen de norm wordt.

Alles overziend is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen of Auris haar activiteiten voort kan zetten en is derhalve de jaarrekening 2020 opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Toelichting Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

In de eerste lockdown in 2020 is de productie van de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg verminderd en die van de Audiologische Centra nagenoeg volledig stilgevallen. Echter, de vaste lasten lopen door. Het personeel blijft bijvoorbeeld gewoon in loondienst. Het verzoek vanuit het ministerie van VWS was ook om tijdens de sluiting niet in te grijpen op de zorgcapaciteit aangezien deze weer noodzakelijk zou zijn na de periode van lockdown. Om (financiële) continuïteit van de audiologische zorg en ZG-zorg te kunnen garanderen, zijn afspraken gemaakt middels een continuïteitsbijdrage-regeling MSZ (medisch-specialistische zorg) -accent regeling voor de audiologische zorg en een ZG-regeling voor de Zintuiglijke Gehandicaptenzorg. Deze zijn in beginsel vastgelegd in een Hoofdlijnakkoord tussen De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de branchevereniging van de zorg (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) inzake de opvolging van de impact van COVID-19 (NFU d.d. 1 juli 2020). Het doel van de regelingen is het neutraliseren van de mogelijke zorgomzetderving en netto COVID-meerkosten 2020 ‘alsof COVID-19 niet is geweest’.

De opzet van de continuïteitsbijdrage-regelingen voor de ZG zorg en de AC volgen de kaders van de MSZ-accent regeling en bestaan uit drie blokken.

CB-regeling ZG specifiek (MSZ accent ZG)

Met de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) is overeengekomen dat gedurende de maanden maart, april en mei 2020 de online behandeling, die normaliter in groepsbehandeling zou plaatsvinden, gedeclareerd kan worden als groepsbehandeling. Het gevolg is dat de omzetdaling in 2020 voor Auris beperkt is.

Blok 1 Reguliere zorg: De hoogte van de compensatie in de MSZ-accentregeling voor de ZG wordt gebaseerd op de gerealiseerde productie in 2020 over de maanden januari, februari en juli t/m december. De productie van deze maanden wordt geëxtrapoleerd naar geheel 2020. Gevolg is dat de declaratie van de behandelingen op afstand, zoals in de alinea hierboven beschreven, niet meetelt op basis van werkelijke realisatie, maar op basis van extrapolatie, voor de bepaling van de hoogte van de regeling.

De verantwoorde omzet wordt voor een deel bepaald door de MSZ-accentregeling. Voor de ZG zijn onderstaande parameters per blok vastgelegd. Met iedere zorgverzekeraar apart wordt de uitkomst van de regeling bepaald. Voor Auris op totaalniveau komt de omzet zoals bepaald via de MSZ-accentregeling uit op € 13,5 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen een bijdrage vanuit de regeling. Het bedrag van de COVID-19 compensatie is nog niet definitief vastgesteld, zoals is toegelicht onder de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. Derhalve is nog sprake van enige onzekerheid. Conform de regeling is dit een reële inschatting van Auris. De onzekerheden die gepaard gaan met de gemaakte inschattingen zijn toegelicht onder de post ‘niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen’ en daarbinnen het onderdeel ‘onzekerheden opbrengstverantwoording’.

CB-regeling audiologie specifiek (MSZ accent AC)

Gezien de COVID-19 maatregelen is het voor de Audiologische centra ook niet mogelijk om na de sluitingen van maart tot en met mei 2020 een volledige productie te draaien. Inclusief de sluiting heeft Auris 80% van de contractafspraak 2020 als omzet gemaakt. Auris maakt gebruik van de MSZ-accentregeling om continuïteit van de audiologische zorg te kunnen garanderen.

De verantwoorde omzet wordt bepaald door de MSZ-accentregeling. Voor de audiologie zijn onderstaande parameters per blok vastgelegd. Met iedere zorgverzekeraar apart wordt de uitkomst van de regeling bepaald. Voor Auris op totaalniveau komt de omzet zoals bepaald via de MSZ-accentregeling uit op € 4,0 miljoen. Hiervan is € 3,3 miljoen daadwerkelijk geleverd aan de cliënten. € 0,8 miljoen is hierdoor een bijdrage vanuit de regeling.