Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans per 31 december 2020

Activa

      

(in euro's)

      
  

2020

 

2019

Vaste activa

      

Materiële vaste activa (17)

 

8.040.446

  

8.764.057

 

Financiële vaste activa (18)

 

6.162.408

  

6.380.949

 
   

14.202.854

  

15.142.006

       

Vlottende activa

      

Vorderingen (19)

 

4.304.230

  

2.619.015

 

Liquide middelen (20)

 

9.548.643

  

9.848.340

 
   

13.852.874

  

12.647.355

       

Totaal activa

  

28.055.728

  

27.609.361

       
       

Passiva

      

(in euro's)

      
  

2020

 

2019

Eigen vermogen (21)

      

Kapitaal

 

45

  

45

 

Algemene reserve (publiek)

 

23.501.136

  

25.436.631

 

Bestemmingsreserve koersverschillen (publiek)

 

-

  

-

 
   

23.501.181

  

25.436.676

       

Voorzieningen (22)

  

170.084

  

119.011

       

Kortlopende schulden 23)

  

4.384.463

  

2.053.674

       

Totaal passiva

  

28.055.728

  

27.609.361