Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de geconsolideerde balans

Materiële vaste activa (1)

(in euro's)

2020

2019

   

Gebouwen en verbouwingen

8.367.482

8.584.291

Andere vaste bedrijfsmiddelen

5.595.888

5.705.011

Materiële vaste activa in uitvoering

192.400

122.795

Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

-

303.020

Totaal materiële vaste activa

14.155.770

14.712.117

Het verloop van deze posten is als volgt

(in euro's)

     
 

Gebouwen en verbouwingen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Materiële vaste activa in uitvoering

Materiële vaste activa niet aan de bedrijfs-uitoefening dienstbaar

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020

8.581.291

5.705.011

122.795

303.020

14.714.117

Investeringen

417.791

1.408.754

94.524

-

1.918.069

Afwaardering

-

-

-

-

-

Desinvesteringen/buitengebruikstellingen

-

-

(24.919)

(303.020)

(327.939)

Afschrijvingen

628.600

1.517.877

-

-

2.146.477

Boekwaarde per 31 december

8.367.482

5.595.888

192.400

-

14.155.770

      

Aanschafwaarde per 1 januari 2020

13.853.206

18.068.283

122.795

303.020

32.347.304

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 2020

(5.271.915)

(12.363.272)

-

-

(17.635.187)

Boekwaarde per 1 januari 2020

8.581.291

5.705.011

122.795

303.020

14.712.117

      

Aanschafwaarde per 31 december 2020

14.267.997

19.477.037

192.400

-

33.937.434

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december 2020

(5.900.515)

(13.881.149)

-

-

(19.781.664)

Boekwaarde per 31 december 2020

8.367.482

5.595.888

192.400

-

14.155.770

Een deel van de grond aan het Ammanplein in Rotterdam is verkocht. Met een projectontwikkelaar is in 2015 een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarde getekend. De levering heeft in 2020 plaats gevonden. De verkoopprijs was € 1,4 miljoen. De grond was opgenomen onder Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar en gewaardeerd op € 0,3 miljoen. Hierdoor ontstaat in 2020 een verkoopresultaat van € 1,1 miljoen.

De verhuizing en inrichting van het audiologische centrum (inclusief behandelgroep zorg, ambulante dienstverlening, cursuscentrum en aanmeldpunt onderwijs) in Goes, zorgt in verhouding voor het grootste deel van de investering in 2020. De totale investering voor deze verbouwing bedroeg € 506.000,-. Hiervan was € 61.000,- in 2019 verantwoord als vaste activa in uitvoering. Het grootste deel valt binnen ‘gebouwen en terreinen’, inclusief nieuwe meetkamers.

Financiële vaste activa (2)

De samenstelling van de Effecten per 31 december is als volgt:

(in euro's)

2020

2019

   

Aandelen

5.088.470

5.248.006

Obligaties

3.243.242

3.298.216

Totaal effecten

8.331.712

8.546.222

Het verloop van deze posten is als volgt:

   

(in euro's)

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

8.546.222

9.128.052

Investeringen/aankopen/verstrekkingen aandelen

-

39.608

Desinvesteringen/verkopen/aflossingen aandelen

-

(1.627.598)

Desinvesteringen/verkopen/aflossingen obligaties

(100.000)

(202.424)

Koersresultaten aandelen

(159.537)

1.105.449

Koersresultaten obligaties

45.026

103.135

Boekwaarde per 31 december

8.331.712

8.546.222

Vorderingen (3)

(in euro's)

2020

2019

 

Debiteuren

355.514

818.621

Te ontvangen Rijksbijdragen en overheidssubsidies (OCW)

5.872.091

5.615.004

Overige vorderingen

4.594.703

4.884.452

Overlopende activa

596.555

103.675

Totaal vorderingen

11.418.863

11.421.752

De post Debiteuren kent geen voorziening wegens oninbaarheid (2019: € 60.548).

De post Overige vorderingen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2020

2019

   

Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake audiologie (adviezen en onderzoek)

2.289.639

1.344.713

Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake behandelzorg zintuiglijk gehandicapten

1.168.754

1.969.628

Te vorderen UWV transitievergoeding langdurig zieken

18.150

504.312

Te vorderen dividendbelasting

40.618

33.998

Gemeenten/huisvestingssubsidies scholen

17.092

21.893

Te verrekenen salarissen

12.026

8.931

Overige vorderingen

1.048.424

1.000.977

Totaal overige vorderingen

4.594.703

4.884.452

De post Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake audiologie (adviezen en onderzoek) is bepaald op basis van met zorgverzekeraars afgesproken tarieven en de prestaties toe te rekenen aan het boekjaar. Facturatie voor 2019 heeft deels in 2020 plaatsgevonden, facturering voor 2020 zal deels in 2021 plaatsvinden.

De post Te vorderen UWV transitievergoeding langdurig zieken in 2019 betrof de vordering op het UWV. Als gevolg van de wet “houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid” kon Koninklijke Auris Groep voor de cumulatie van financiële verplichtingen compensatie aanvragen. De afwikkeling van deze vordering heeft in 2020 plaats gevonden. Vanaf heden is de compensatie jaarlijks.

De post Overlopende activa is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2020

2019

   

Nog te ontvangen rente

6.620

3.632

Vooruitbetaalde overige kosten

589.935

100.043

Totaal overlopende activa

596.555

103.675

Onder de Overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.

Liquide middelen (4)

(in euro's)

2020

2019

   

Kas

5.413

6.198

Bank

23.961.423

23.191.638

Totaal liquide middelen

23.966.836

23.197.836

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep.

Groepsvermogen (5)

Voor de specificatie van het Eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.

Voorzieningen (6)

(in euro's)

2020

2019

   

Personeelsvoorzieningen

514.053

521.180

Onderhoudsvoorziening

2.991.502

2.208.446

Totaal voorzieningen

3.505.555

2.729.626

De post Personeelsvoorzieningen betreft een jubileumvoorziening.

Het verloop van de post Personeelsvoorzieningen is als volgt:

(in euro's)

2020

2019

   

Boekwaarde per 1 januari

521.180

499.400

Onttrekkingen

(124.378)

(116.581)

Dotaties

117.251

138.361

Vrijval

-

-

Boekwaarde per 31 december

514.053

521.180

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

107.679

80.539

looptijd 1-5 jaar

235.778

248.093

looptijd > 5 jaar

170.596

192.548

Het verloop van de post Onderhoudsvoorziening is als volgt:

(in euro's)

2020

2019

   

Boekwaarde per 1 januari

2.208.446

1.339.114

Onttrekkingen

(345.822)

(284.965)

Dotaties

(202.290)

(84.024)

Vrijval

1.331.168

1.238.321

Boekwaarde per 31 december

2.991.502

2.208.446

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

2.481.126

1.994.322

looptijd 1-5 jaar

489.349

214.124

looptijd > 5 jaar

21.027

-

De Onderhoudsvoorziening is gevormd voor het binnen- en buitenonderhoud. De onderhoudsplanning gaat uit van een periode van 10 jaar. De planning is opgesteld na fysieke inventarisatie van onze partner in huisvestingsadvies. Het uitgangspunt van de onderhoudsplanning is het realiseren van goede- en veilige onderwijsgebouwen. Bij de raming is uitgegaan van normtarieven conform een onafhankelijk instituut (STABU) aan de hand van macro economische gegevens. Daarnaast zijn de uitgaven vermeerderd met de bouwinflatie. De toekomstige uitgaven zijn niet contant gemaakt, daar het gemiddelde over de aankomende 10 jaar als dotatie wordt gehanteerd.
De onttrekking in 2020 was lager dan vorig jaar gepland. Een deel van de niet uitgevoerde werkzaamheden zijn in de meest recente onderhoudsplanning over de aankomende jaren gepland.

Kortlopende schulden (7)

(in euro's)

2020

2019

   

Crediteuren

1.711.821

2.270.086

Belastingen en premies sociale verzekeringen

3.995.107

3.686.128

Schulden ter zake van pensioenem

1.050.399

1.023.279

Overige schulden

-

18.093

Overlopende passiva

6.348.661

4.911.207

Totaal kortlopende schulden

13.105.988

11.908.793

De post Overige schulden is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2020

2019

   

Gemeenten/huisvestingssubsidies scholen

-

9.896

Nog te betalen inzake Vervangingsfonds

-

8.197

Totaal overige schulden

-

18.093

De post Overlopende passiva is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2020

2019

   

Reservering vakantiegeld

2.982.091

2.793.245

Reservering vakantiedagen

643.540

409.790

Nog te betalen reis- en verblijfkosten

55.866

53.165

Nog te betalen salarissen

610.443

270.345

Vooruit ontvangen bedragen

64.253

55.501

Vooruit ontvangen subsidies

487.650

-

Nog te betalen overige kosten

1.504.818

1.329.161

Totaal overlopende passiva

6.348.661

4.911.207