Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de vermogensportefeuille

Treasurybeleid

De Raad van Bestuur legt in de jaarrekening verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde treasurybeleid. De bevoegdheid tot het aangaan van externe verplichtingen op het gebied van treasury is, conform de procuratieregeling van Auris, voorbehouden aan de Raad van Bestuur. De uitvoering van het treasurybeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de concern controller. In 2019 is een evaluatie uitgevoerd van het Financieel Statuut en het Treasury Reglement. Deze evaluatie heeft in 2020 geresulteerd in het vaststellen van een herzien Treasurystatuut. Voor Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep is het Treasurystatuut opgesteld op basis van de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Het Statuut bevat de grondslagen van het treasurybeleid van de Koninklijke Auris Groep. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de risicobeheersing binnen de Stichting Koninklijke Auris Groep. In december 2018 zijn het Managementreglement en de Procuratieregeling vastgesteld. Hierin zijn de bevoegdheden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de Regiodirectie, de hoofden AOD en de teamleiders vastgelegd. Voor 2020 is er geen aanleiding te veronderstellen dat de risicobeheersings- en controlemaatregelen niet naar behoren hebben gefunctioneerd.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid is erop gericht om het vermogen van de Koninklijke Auris Groep veilig te laten renderen ten behoeve van de maatschappelijke doelen van de organisatie. De beleggingen zijn volledig ondergebracht bij ABN AMRO MeesPierson. Het private vermogen is ondergebracht in Stichting Koninklijke Auris Groep. De effecten binnen deze stichting hadden over 2020 een matig defensieve portefeuille met veelal duurzame beleggingen. Het publieke deel van het vermogen is ondergebracht in Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep. Dit deel is belegd in obligaties en voldoet aan de eisen met betrekking tot het beleggen van publieke middelen.

Aan (stock)dividenden en couponrentes is in 2020 € 129.000,- ontvangen. Het koersresultaat over alle effecten bedraagt in 2020 € 112.000,- negatief. Dit resultaat is een momentopname op peildatum 31 december 2020. In maart 2020 zijn de koersen van de aandelen gedaald als gevolg van COVID-19. Gedurende de maanden daarna zijn de koersen licht hersteld. In november 2020 zijn de koersen verder hersteld door de berichtgeving over de vaccinaties. Overigens heeft het koersverloop geen directe gevolgen voor de liquiditeiten.

Per saldo komt het totale positieve beleggingsresultaat 2020 uit op € 14.000,-. Het totaal rendement ten opzichte van de gemiddelde beurswaarde over 2020, exclusief liquiditeiten, bedraagt 0,1%. Het beleggingsresultaat 2020 was begroot op positief € 179.000,-. De begroting 2020 was opgesteld voor de uitbraak van COVID-19.

De waarde en samenstelling van de portefeuille per eind 2020 is hieronder vergeleken met de stand per eind 2019. Verder is de ontwikkeling van de portefeuille nader uitgewerkt.

Overzicht effecten Stichting Koninklijke Auris Groep

  

Jaar

2020

Bedragen x € 1.000,-

   
 

Stand 31 dec.

Stand 1 jan.

Gemiddeld

Obligaties Onderwijs

2.169

2.165

2.167

Obligaties Overige

1.074

1.133

1.103

Aandelen

4.756

4.891

4.823

Alternatieve beleggingen

333

357

345

Totaal effecten

8.332

8.546

8.439

    

Vermogensliquiditeiten publiek

4.920

5.901

5.410

Vermogensliquiditeiten privaat

8.727

8.573

8.650

    

Totaal vermogenspositie

21.979

23.019

22.499

Overzicht ontwikkeling vermogensportefeuille

  

Jaar

2020

   

Bedragen x € 1.000,-

      
 

Gemiddelde

Coupon-

Koersresul-

Koers-

Totaal

Rende-

 

waarde

rente en

taat een- en

resultaat

opbrengst

ment

  

dividend

verkoop

   

Obligaties Onderwijs

2.167

31

-

4

35

1,6%

Obligaties Overige

1.103

9

-3

44

50

4,6%

Aandelen

4.823

79

-

-135

-56

-1,2%

Alternatieve beleggingen

345

10

-

-25

-15

4,4%

Totaal effecten

8.439

     
       

Vermogensliquiditeiten publiek

5.410

-

-

-

-

 

Vermogensliquiditeiten privaat

8.650

-

-

-

-

 
       

Totaal vermogenspositie

22.499

129

-3

-112

14

0,1%

Bij de obligaties Onderwijs vinden er in de jaren vanaf 2023 aflossingen plaats van minimaal € 200.000,- per jaar. 
Bij de obligaties Overig (Stichting Auris) vinden er in de jaren 2021, 2023 en 2025 aflossingen plaats van € 100.000,- per jaar.

Kostenverdeling

De kostenverdeling van de algemene kosten van de Stichting Koninklijke Auris Groep naar de diverse geldstromen is van toepassing op de toedeling van de kosten van Stichting Koninklijke Auris Groep naar de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep. Via de kostenverdeling worden de gemeenschappelijke kosten zodanig toegerekend aan de te onderscheiden geldstromen. Zo ontstaat er bij de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep een getrouw beeld per stichting. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid op de uitgaven van de te onderscheiden geldstromen is de onderscheiding noodzakelijk. Vervolgens geeft dit ook inzicht in de ‘kosten per product’. De kosten van de Stichting Koninklijke Auris Groep betreffen de apparaatskosten en de gezamenlijke kosten. Met gezamenlijke kosten worden die kosten bedoeld die om reden van efficiency rechtstreeks op collectief niveau worden geboekt. Het gaat onder andere om accountantskosten, kosten administratiekantoor, bezoldiging Raad van Bestuur en kosten ICT-werkplekken.

Voor deze kosten is de volgende verdeling gehanteerd:

  • 85% ten laste van de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

  • 15% ten laste van de Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep.

Waar de kosten direct verband houden met de juiste geldstroom, zijn deze ook rechtstreeks aan deze geldstroom toegerekend en derhalve niet in de verdeling meegenomen.