Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medezeggenschap

Voor de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep is op grond van de Wet medezeggenschap scholen (WMS) één Medezeggenschapsraad (MR) ingesteld en per regio een Deelraad. Daarnaast is er een Deelraad voor de medewerkers van de Auris Ondersteunende Diensten.
In MR en de Deelraden zitten, naast ouders en personeelsleden die verbonden zijn aan so en vso, ook ouders uit het reguliere onderwijs die ondersteund worden door de Ambulante Dienstverlening. Afhankelijk van de regio hebben de Deelraden in meer of mindere mate moeite om alle zetels bezet te krijgen. De Deelraad voor de medewerkers Auris Ondersteunende Diensten is ook in 2020 inactief door gebrek aan belangstelling. Zaken die voor hen van belang zijn, worden door de MR met de Raad van Bestuur besproken.

Op schoolniveau is er de mogelijkheid om zogenaamde locatieraden in te stellen. Deze maken geen deel uit van de formele medezeggenschapsstructuur maar stellen ouders en personeel wel in de gelegenheid op lokaal niveau belangrijke zaken aan te kaarten. Ook kunnen zij de MR voorzien van adviezen. De invulling is gaandeweg per regio op een andere wijze vormgegeven. In 2019 was, mede in het licht van de discussie over de organisatiestructuur, de rol van de locatieraden binnen de medezeggenschapsstructuur opnieuw onderwerp van gesprek.

In 2020 is, op initiatief van de Raad van Bestuur, een themabijeenkomst georganiseerd over het thema organisatieontwikkeling. Vertegenwoordigers van de MR, bestuurders en beleidsadviseurs kwamen bijeen om van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Voor de Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep zijn de Cliëntenraad (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) en de Ondernemingsraad (Wet op de ondernemingsraden) actief.

De Cliëntenraad kampte in 2020 met onderbezetting. Er wordt actief geprobeerd de openstaande vacatures in te vullen. Dit werpt zijn vruchten af, maar vraagt voorlopig nog verdere inspanning.

De Ondernemingsraad (OR) heeft per regio een Onderdeelcommissie ingesteld die conform het vastgestelde instellingsbesluit overleg voert met de betreffende regiodirectie. In regio Noordwest is er vooralsnog geen Onderdeelcommissie opgericht maar neemt een medewerker deel aan de OR-vergaderingen. Ook neemt deze deel aan de overleggen tussen de Onderdeelcommissie regio Midden en de Regiodirecteur aangezien laatstgenoemde ook de zorg in regio Noordwest in haar portefeuille heeft.
Verder heeft de OR een vaste commissie ingesteld die zich bezig houdt met de Informatievoorziening en ICT (AVG, verwerking persoonsgegevens, e.d.). Tevens is er een Arbo-commissie ingesteld die zich bezig houdt met het Arbobeleid (RI&E, BHV-plan, e.d.). Ook in 2020 is er structureel informeel overleg gevoerd met de afdeling HR. Hiermee wordt de medezeggenschap vroegtijdiger betrokken in het beleidsproces.
De OR-leden hebben gezamenlijk en individueel een aantal workshops en conferenties bijgewoond.

Vergaderingen medezeggenschap

Medezeggenschapsorgaan

Aantal overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur of (regio)directie in 2020

MR

7 x

DR regio’s

Per regio 4 tot 5 x

OR

7 x

OC’s regio Midden, West en Zuid

Per regio 4 x

Cliëntenraad

4 x

Alle MZ-organen met de Raad van Toezicht

1 x

Onderwerpen instemming en advies Auris-breed

Onderwerp

Orgaan

Verzoek

Reactie

Samenwerking Universiteit Utrecht oprichting bijz. leerstoel Passend Onderwijs

MR

Ter advisering

Positief advies

BHV beleidsplan

MR en OR

Ter instemming

Ingestemd

Aanpassing klachtenregeling B Onderwijs

MR

Ter instemming

Ingestemd

Positionering team Communicatie

MR en OR

Ter advisering

Positief advies

Bestuursformatieplan Auris Onderwijs 2020-2021

MR

Ter instemming

Ingestemd

Cursuscentrum fase 2

MR en OR

Ter advisering

Positief advies

Schoolgids Auris Onderwijs 2020-2021

(O-)MR

Ter instemming

Ingestemd

Voorgenomen bestuursbesluit Organisatietraject

MR, OR en CR

Ter advisering

Positief advies (OR in 2e aanleg)

Medisch Manager

OR

Ter advisering

Positief advies

Actualisatie Schoolplan Auris Onderwijs 2019-2023

MR

Ter instemming

Ingestemd

Herinrichting organisatie regiodirectie

MR en OR

Ter advisering

Positief advies

Begroting 2021-2023

MR en CR

Ter advisering

Positief advies

Employee Journey en hoofdstuk 1

MR en OR

Ter instemming

Ingestemd; OR niet ingestemd met aanbrengpremie

LAS/LVS

MR

Ter instemming

Ingestemd

Extra beloning onderwijsassistenten bij invallen leraar

MR

Ter instemming

Ingestemd

Extra toelage VSO leraren

MR

Ter instemming

Ingestemd

VOG beleid

MR en OR

Ter instemming

Ingestemd