Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Actualisatie Allocatiemodel

Auris ontvangt financiering van het ministerie van OCW. De middelen worden vervolgens over de verschillende diensten verdeeld. In 2020 gebeurde deze interne verdeling, zoals de jaren daarvoor, op basis van het aantal leerlingen. De systematiek van het verdelen is gerelateerd aan een bedrag per leerling, gebaseerd op het arrangement en de ondersteuningsbehoefte. Het bedrag per leerling is afgeleid van de systematiek die het ministerie in het verleden gebruikte. Voor de begroting 2021 heeft Auris het bedrag per leerling voor een beperkt aantal arrangementen aangepast, zodat de verdeling beter aansluit op de ondersteuningsbehoefte. Zo is bijvoorbeeld het bedrag voor een dove of slechthorende leerling intern verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2022 is Auris voornemens een nieuwe verdeling naar de verschillende diensten op te stellen. Hierbij wordt meer gekeken naar de behoefte per (onderwijs)dienst in tegenstelling tot de huidige verdeling per leerling.

Voor de verdeling over de verschillende onderwijsdiensten vindt nog een verdeling van de bovenschoolse middelen plaats. In 2020 was dit 10% van het totaal beschikbare budget.