Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ons werkgebied en diensten

De Koninklijke Auris Groep werkt in vier geografische regio’s:

  • Midden Nederland

  • West (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse eilanden, Drechtsteden & Midden-Holland)

  • Zuid (Zeeland & Noord-Brabant)

  • Noordwest (Haarlem, Leiden e.o.)

De Auris-organisatie bestaat uit audiologische centra, behandelzorg, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, Auris Ambulante Dienstverlening, Auris Ondersteunende Diensten, Cursuscentrum, Aanmeldpunt, Commissie van Onderzoek en Raad van Bestuur. Daarnaast voert Auris praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit. Het creëren van toegevoegde waarde in de keten van zorg en onderwijs in de regio staat voorop. Daar immers krijgt de doorlopende ontwikkel-leerlijn tussen zorg (audiologie en behandeling), (voortgezet) speciaal onderwijs en dienstverlening vorm en ervaren cliënten en leerlingen de meerwaarde van Auris. Ook is daar de expertise van Auris voor andere belanghebbenden zichtbaar.

Auris en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Auris werkt in haar werkgebied samen met tientallen samenwerkingsverbanden (swv). Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de structuur van het swv. Er worden functionele verbindingen gelegd tussen de vertegenwoordigers van het swv en het management van Auris. Het streven is om minimaal een keer per jaar de samenwerking te evalueren. Hierbij is ook structureel aandacht voor mogelijke kansen voor extra samenwerking.

Een aantal mooie voorbeelden:

  • In 2020 is gestart met het ontwikkelen van een tussenvoorziening voor leerlingen waarbij ernstige zorgen zijn op het gebied van hun taalontwikkeling.

  • Om een plaatsing in het speciaal onderwijs van Auris te voorkomen, is een denktank ingericht voor leerlingen met problemen op het gebied van spraak, taal en gehoor en met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek.

  • Er is een opzet gemaakt om per school specialisten op het gebied van taal en spraak op te leiden door hen een gecombineerd cursusaanbod van het Auris Cursuscentrum en intervisie vanuit de Auris Ambulante Dienstverlening te bieden.

Om inclusiever onderwijs in Nederland de komende jaren succesvol vorm te geven, versterkt Auris onder andere de samenwerking met de verschillende samenwerkingsverbanden.

Meer informatie over de samenwerkingsverbanden in Nederland

Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht aangesloten bij een samenwerkingsverband met uitzondering van de scholen voor cluster 1 en 2 onderwijs. Auris-onderwijs valt onder cluster 2. In het basisonderwijs bestaat dit verband uit de reguliere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) van de clusters 3 en 4. In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het regulier onderwijs: vmbo, havo en vwo, het praktijkonderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) van cluster 3 en 4. De schoolbesturen die aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband hebben de plicht om elk kind een passende plek te bieden die aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind. Scholen kunnen, als zij ondersteuningsvragen hebben over leerlingen met een gehoorprobleem of een taalontwikkelingsstoornis een beroep doen op Auris voor handelingsgerichte adviezen en/of gerichte ondersteuning.