Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

A. Gegevensset

Het aantal leerlingen so en vso betreft het aantal dat ingeschreven staat op de scholen van Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep.

A2 Meerjarenbegroting

Bij de vaste activa zijn geen ingrijpende wijzigingen gepland ten opzichte van de eindbalans 2020.

Coronavirus (COVID-19)

De uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft een overweldigende impact gehad op de gezondheid van mensen en op onze samenleving. De pandemie heeft ook gevolgen (gehad) voor de primaire opdracht van Auris.

B Overige rapportages

Auris heeft zicht op de meest belangrijke risico’s die zich mogelijk voordoen. Op deze risico’s worden gericht acties uitgezet om de risico’s te monitoren en daar waar mogelijk in te perken.

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

In de beleidsnota ‘Evaluatie passend onderwijs’ is het uitgangspunt inclusief onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen in principe welkom zijn in het reguliere onderwijs en diversiteit meer dan voorheen de norm wordt.

Toelichting op de vermogensportefeuille

De Raad van Bestuur legt in de jaarrekening verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde treasurybeleid.

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan

De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het bestuursverslag. Dit is te vinden in het onderdeel ‘Organisatie’.