Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Gebeurtenissen na balansdatum

Nationaal Programma Onderwijs

In februari 2021 heeft het ministerie het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ aangekondigd. De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom komt het kabinet met een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro in de komende drie jaar geïnvesteerd. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Op het inhalen én compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben.
Elke school krijgt vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. Zij kunnen kiezen uit bewezen effectieve maatregelen zoals gerichte bijles in kleine groepjes of samenwerking met bibliotheken op het gebied van lezen. De ongeveer 6.600 basisscholen ontvangen hiervoor komend schooljaar gemiddeld € 180.000,- euro per school. Scholen met veel leerlingen met minder kansen krijgen verhoudingsgewijs meer geld. De gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn niet opgenomen in de beleidsrijke begroting 2021-2023.

Generieke doorrol van afspraken 2020 naar 2021 voor de audiologische zorg

Voor het maken van de afspraken met zorgverzekeraars over de prijslijsten 2021 is eind 2020 een ‘Regeling MSZ 2021’ vastgesteld. Hierin is een nadere uitwerking van de afspraken over het doorrollen van de contracten en prijslijsten opgenomen. Dat betekent dat alle verzekeraars, ziekenhuizen, UMC’s en enkele type categorale instellingen op basis hiervan kunnen starten met het doorrollen van de individuele contracten en prijslijsten. Er is voor hen dus geen sprake van individuele onderhandelingen, maar een methodiek om de contracten 2020 te vertalen naar 2021.
De methodiek voor het doorrollen van de contracten en de prijslijsten voor audiologische centra heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden. Door middel van een juridische toetsing is in februari 2021 gebleken dat enkele zorgaanbieders al een overeenkomst hadden met de zorgverzekeraar. Zodoende is een generiek doorrol van afspraken 2020 naar 2021 voor de audiologische zorg niet mogelijk. Uitsluitend de vangnetregeling en de hardheidsclausule uit de CB-regeling MSZ 2021 zijn voor de audiologische van toepassing.
Zorgaanbieders van audiologische zorg en zorgverzekeraars dienen weer afzonderlijke contracten overeen te komen over de prijslijsten en eventueel volumes en omzetplafonds voor 2021.

Stichting Koninklijke Auris Groep (enkelvoudig) kent geen gebeurtenissen na balansdatum.