Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020

(in euro's)

   
 

2020

Begroting

2019

Baten

   

Doorbelastingen (24)

17.337.489

11.081.850

13.446.730

Overige baten (25)

1.503.074

1.131.368

593.986

    

Totaal baten

18.840.563

12.213.218

14.040.716

    
    

Lasten

   

Personeelslasten (26)

12.019.974

10.218.157

9.288.462

Afschrijvingen (27)

564.144

584.975

560.516

Huisvestingslasten (28)

547.676

423.570

496.841

Overige lasten (29)

7.606.123

4.668.516

4.056.427

    

Totaal lasten

20.737.916

15.895.218

14.402.246

    

Saldo baten en lasten

(1.897.354)

(3.862.000)

(361.530)

    

Financiële baten en lasten (30)

(38.141)

155.000

1.347.885

    

Resultaat

(1.935.495)

(3.527.000)

986.355

    

Belastingen

-

-

-

    

Nettoresultaat

(1.935.495)

(3.527.000)

986.355