Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Rijksbijdragen (8)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Rijksbijdragen OCW

96.842.742

93.927.929

92.600.229

OCW subsidies doorbetaald aan reguliere scholen

(1.201.420)

(1.600.000)

(1.825.606)

Geoormerkte OCW subsidies

166.409

715.569

184.028

Totaal rijksbijdragen

95.807.732

93.043.497

90.958.651

Ten opzichte van de realisatie 2019 zijn de Rijksbijdragen 2020 voornamelijk gestegen door:

  • De aanpassingen van de personele bekostiging (schooljaar 2019/2020). In de personele bekostiging schooljaar 2019/2020 is een indexatie opgenomen om de cao-verhoging in 2020 te betalen.

  • Aanvullende bekostiging uit hoofde van het Convenant lerarentekort van. In het speciaal onderwijs is een aanvulling vanuit het Convenant ontvangen om de eenmalige uitkering in februari 2020 voor het onderwijspersoneel te betalen.

  • Een verhoging van de middelen om de werkdruk te verlagen voor schooljaar 2020/2021. Deze extra middelen zijn ook afkomstig vanuit het Convenant lerarentekort.

  • Het inzetten van Auris personeel op dienstverlening aan reguliere scholen. Conform afspraken is de inzet van Auris hoger dan afgelopen jaren. De doorbetaling aan de reguliere scholen is hierdoor verminderd.

Door dezelfde redenen is de realisatie 2020 ook hoger dan de begroting 2020.

Opbrengsten zorgprestaties (9)

Opbrengsten zorgprestaties zijn beide opbrengststromen vanuit de zorgverzekeringswet. Verder is door Covid-19 een verminderde productie zichtbaar bij de opbrengsten adviezen en onderzoek. Hiervoor is een continuïteitsbijdrage-regeling beschikbaar. Hieronder wordt deze toegelicht.

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Opbrengsten behandelzorg ZVW

13.481.618

13.411.269

13.149.795

Opbrengsten adviezen en onderzoek

4.101.931

4.075.400

3.847.874

Totaal opbrengsten zorgprestaties

17.583.549

17.486.669

16.997.669

Opbrengsten behandelzorg Zvw

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Productieafspraak

13.544.131

13.411.269

13.132.500

Gerealiseerde overproductie

356.685

-

342.130

Niet gehonoreerde overproductie

(356.685)

-

(342.130)

Correctie voorgaande jaren

(194.054)

-

17.295

Onderaannemerschap zorg

-

-

-

MSZ-accentregeling

131.541

-

-

Totaal opbrengsten behandelzorg Zvw

13.481.618

13.411.269

13.149.795

Met de Nederlandse Zorgautoriteit is overeengekomen dat gedurende de maanden maart, april en mei 2020 de online behandeling, die normaliter in groepsbehandeling zou plaatsvinden, gedeclareerd kan worden als groepsbehandeling.

De verantwoorde omzet wordt voor een deel bepaald door de MSZ-accentregeling (COVID-19 compensatieregeling). Voor de ZG zijn onderstaande parameters per blok vastgelegd. Met iedere zorgverzekeraar apart wordt de uitkomst van de regeling bepaald. Voor Auris op totaalniveau komt de omzet zoals bepaald via de MSZ-accentregeling uit op € 13,5 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen een bijdrage vanuit de regeling. Het deel ‘compensatie meerkosten’ vanuit de regeling is te verwaarlozen. 

Bedragen in euro's

Continuiteits- bijdrage

Meerkosten

Hardheids-clausule

Overige

Totaal

Opbrengsten zorgverzekeringswet

127.017

4.524

-

-

131.541

      
 

127.017

4.524

-

-

131.541

Het bedrag van de COVID-19 compensatie is nog niet definitief vastgesteld, zoals is toegelicht onder de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. Derhalve is nog sprake van enige onzekerheid. Conform de regeling is dit een reële inschatting van Auris.

In 2020 heeft Auris een analyse gemaakt van de saldi op de balansrekeningen zorg per 31 december 2019 aan de hand van de onderliggende mutaties, correspondentie met verzekeraars en de eigen vastleggingen. Deze analyse heeft geresulteerd in een afwaardering van € 233.000,- op de vorderingen van de zorgverzekeraars. Dit is gebaseerd op de afrekening over de afgelopen vijf jaar (2015 tot en met 2019). De afwaardering is verwerkt als een ‘correctie voorgaande jaren’ in de opbrengsten van 2020.

Opbrengsten adviezen en onderzoek

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Productie in verslagjaar Adviezen en onderzoek

3.051.741

4.075.400

3.436.176

Toename waarde gestarte AP's voorgaande jaren

273.698

-

411.698

MSZ-accentregeling

776.492

-

-

Totaal opbrengsten Adviezen en onderzoek (Audiologie)

4.101.931

4.075.400

3.847.874

Audiologische producten (DOT’s, voorheen AP’s) worden gefactureerd op basis van afgesproken tarieven met de verschillende zorgverzekeraars.

Gezien de Covid-19 maatregelen is het voor de audiologische centra ook niet mogelijk geweest om na de sluitingen van maart tot en met mei 2020 een volledige productie te draaien. Inclusief de sluiting heeft Auris ongeveer 79% van de contractafspraak 2020 als omzet gemaakt. Auris maakt gebruik van de MSZ-accentregeling om continuïteit van de audiologische zorg te kunnen garanderen.

De verantwoorde omzet wordt bepaald door de MSZ-accentregeling. Voor de audiologie zijn onderstaande parameters per blok vastgelegd. Met iedere zorgverzekeraar apart is de uitkomst van de regeling bepaald. Voor Auris op totaalniveau komt de omzet zoals bepaald via de MSZ-accentregeling uit op € 4,0 miljoen. Hiervan is € 3,2 miljoen daadwerkelijk geleverd aan de cliënten. € 0,8 miljoen is een bijdrage vanuit de regeling. Het deel ‘compensatie meerkosten’ vanuit de regeling is € 25.000,-. De hoogte van de bijdrage is overeengekomen met de zorgverzekeraars.

Bedragen in euro's

Continuiteits- bijdrage

Meerkosten

Hardheids-clausule

Overige

Totaal

Opbrengsten zorgverzekeringswet

751.492

25.000

-

-

776.492

      
 

751.492

25.000

-

-

776.492

Overige overheidsbijdragen en -subsidies (10)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Subsidie gemeentengymlokalen

335.902

324.519

332.335

Subsidie Deelkracht (MJDSP)

860.816

-

-

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.055.765

911.167

596.527

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

2.252.483

1.235.686

928.862

Sinds december 2018 is Auris erkend als Expertisecentrum ZG. De erkende ZG-expertisecentra (Kentalis, NSDSK en Auris) vervullen met ingang van 2019 een regierol in de ontwikkeling, indiening en uitvoering van de meerjarige deelsectorplannen, inclusief de bijbehorende onderzoeksvoorstellen. Het meerjarig deelsectorplan 2020-2022 is in gezamenlijkheid tussen de drie erkende instellingen opgesteld en ingediend bij ZonMw. Voor Auris resulteert dit in een subsidieopbrengst van € 711.000,- in 2020. Voor hetzelfde bedrag zijn ook personeelslasten gemaakt.

Naast de inzet 2020 is ook een afrekening over 2019 ontvangen. Auris heeft € 150.000,- ontvangen voor de inzet in 2019. Gezamenlijk vormen deze bedragen de bate 2020 ad € 861.000,-.

Overige baten (11)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Cursusgelden

151.959

393.476

493.240

Verhuur

141.529

166.535

148.186

Ouderbijdragen

49.474

127.042

154.078

Begeleidingsarrangementen

55.352

883

27.567

Erasmus Medisch Centrum / CI-team

48.007

-

46.998

Detacheringen

176.295

54.062

102.098

Giften en nalatenschappen

17.131

12.516

20.470

Verkoop grond Ammanplein

1.073.998

-

-

Overige

328.316

344.787

518.025

Totaal overige baten

2.042.061

1.099.301

1.510.662

Een deel van de grond aan het Ammanplein in Rotterdam is verkocht. De levering heeft in 2020 plaats gevonden. De verkoopprijs was € 1,4 miljoen. De grond was opgenomen onder Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar en gewaardeerd op € 0,3 miljoen. Hierdoor ontstaat in 2020 een verkoopresultaat van € 1,1 miljoen.

Personeelslasten (12)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Lonen en salarissen

71.714.732

89.297.409

63.219.658

Sociale lasten

11.961.139

(1.728)

11.311.733

Pensioenlasten

9.895.665

-

9.320.571

Overige personeelskosten

9.170.408

9.981.101

9.926.088

Totaal personeelslasten

102.741.944

99.276.782

93.778.050

Als gevolg van een toegenomen aantal fte en loonsverhogingen (inclusief eenmalige uitkeringen) vanuit de cao-PO en de CAO-GZ zijn de salariskosten gestegen ten opzichte van 2019.

Personeelsbestand

Bij de Stichting Koninklijke Auris Groep waren in 2020 gemiddeld 1.286 fte in dienst (2019: 1.244). Voor 2020 was een gemiddelde van 1.306 fte begroot.

Overige personeelskosten

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Mutatie vakantiegeld en -dagen

213.503

-

(36.323)

Mutatie jubileumvoorziening

(7.127)

1.222

21.780

Reis- en verblijfkosten

1.160.580

1.222.124

1.677.083

Externe inhuur personeel en uitzendkrachten

6.889.315

4.443.568

6.669.831

Nascholing en opleiding

1.471.890

1.668.002

1.688.209

Bedrijfsgezondheidszorg

269.139

489.284

334.367

Werving en selectie

198.702

124.221

202.182

Overige

78.048

2.032.680

364.619

Af: ziekengeld uitkeringen

(1.103.641)

-

(995.660)

Totaal overige personeelslasten

9.170.408

9.981.101

9.926.088

Externe inhuur personeel en uitzendkrachten

De inhuur van personeel is hoger dan begroot. Een aantal kritische formatieplekken zijn extern ingevuld tijdens de werving naar geschikte medewerkers. De plekken betreffen onder andere teamleiders en regiodirecteuren.

Nascholing en opleiding

Ondanks een jaar met Covid-19 is waarde gehecht aan de scholing en opleiding van de professionals. De lasten van 2020 zijn niet veel lager dan de scholingslasten van 2019.

WNT-verantwoording 2020

In de jaarrekening is een toelichting opgenomen met betrekking tot de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector’ (hierna: WNT). De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is hieronder uiteen gezet. 
De leidinggevende topfunctionarissen zijn in dienst bij Stichting Koninklijke Auris Groep. Stichting Koninklijke Auris Groep is geen WNT-plichtige organisatie. De WNT-verantwoording wordt volledig opgenomen in de jaarrekening van Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep. Deze instellingen zijn beiden wel WNT-plichtig.
Om een beeld te geven van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht als Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep in één rechtspersoon waren opgenomen, is in deze jaarrekening een proforma WNT-verantwoording opgenomen. Hierbij is een gecombineerde norm gehanteerd. 

Deze norm is opgebouwd uit het WNT-maximum:

  • Voor het onderwijs; complexiteitspunten 13 (als volgt verdeeld: totale baten 8 punten, aantal leerlingen 3 punten en aantal onderwijssoorten en –sectoren 2 punten) en klasse E met een maximum van € 170.000; 

  • Voor de zorg; complexiteitspunten 9 en bezoldigings-klasse III met een maximum van € 163.000.

Het gecombineerde bezoldigingsmaximum in 2020 voor Koninklijke Auris Groep is € 168.950. De gecombineerde norm van € 168.950 wordt berekend door 85% van € 170.000 en 15% van € 163.000 te nemen. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

(proforma berekening, toelichting zie hierboven)

Gegevens 2020

  

Bedragen x € 1

W.J.M. Hendrikx

T. van der Wielen

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervuling in 2020

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactir in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 146.881

€ 147.514

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 21.568

€ 21.053

Bezoldiging

€ 168.449

€ 168.567

   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 168.950

€ 168.950

   

Af: Onverschuldig betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

   

Totale bezoldiging

€ 168.449

€ 168.567

   

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding als dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

   

Gegevens 2019

  

Bedragen x € 1

W.J.M. Hendrikx

T. van der Wielen

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervuling in 2019

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactir in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 142.144

€ 142.528

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.293

€ 20.245

Bezoldiging

€ 162.437

€ 162.773

   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 162.950

€ 162.950

   

Af: Onverschuldig betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

   

Totale bezoldiging

€ 162.437

€ 162.773

Toezichthoudende topfunctionarissen

(proforma berekening individueel WNT-maximum, toelichting zie hierboven)

Gegevens 2020

     

Bedragen x € 1

Drs. P.C. van den Brink

D. van der Bijl

P.A. van Wingaarden

I.C.A.N. Sluiter

J.J. Joppe

Functie(s)

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

€ 25.343

€ 16.895

€ 16.895

€ 16.895

€ 16.895

      

Bezoldiging

     

Bezoldiging

€ 16.895

€ 11.151

€ 11.151

€ 11.151

€ 11.151

Af: Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Totale bezoldiging

€ 16.895

€ 11.151

€ 11.151

€ 11.151

€ 11.151

      

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

      

Gegevens 2019

     

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

€ 24.443

€ 16.295

€ 16.295

€ 16.295

€ 16.295

      

Bezoldiging

     

Bezoldiging

€ 16.295

€ 10.755

€ 10.755

€ 10.755

€ 10.755

Af: Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Totale bezoldiging

€ 16.295

€ 10.755

€ 10.755

€ 10.755

€ 10.755

Rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Afschrijvingen (13)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Materiële vaste activa

2.146.473

2.335.340

2.193.190

Totaal afschrijvingen

2.146.473

2.335.340

2.193.190

Huisvestingslasten (14)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Huur

652.708

640.857

640.146

Onderhoud

55.545

776.583

556.964

Dotatie onderhoudsvoorziening

1.128.877

1.238.313

1.294.014

Vrijval onderhoudsvoorziening

-

-

(139.717)

Energie en water

760.894

788.785

758.632

Schoonmaakkosten

1.382.703

1.355.282

1.337.881

Heffingen

91.204

101.978

141.305

Beveiliging/bewaking

144.568

115.215

121.675

Advies huisvestingsprojecten

303.620

55.500

167.852

Overige huisvestingslasten

291.579

212.106

218.812

Totaal huisvestingslasten

5.309.698

5.284.619

5.097.564

In 2020 is, in samenwerking met de nieuwe partner voor het huisvestingsadvies, een inventarisatie uitgevoerd op de bouwkundigheid van alle gebouwen. Hieruit is een nieuw meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) voortgekomen. Een gevolg hiervan is dat in het eerste deel van 2020 niet alle onderhoudsuitgaven zijn gedaan. Dit heeft geresulteerd in een lagere onttrekking van de voorziening groot onderhoud.
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is in 2020 conform begroting, waar de uitgaven daarentegen achter zijn gebleven. De onderhoudsplanning is aangepast. Dit heeft geleid tot een vrijval van € 139.717. De dotatie aan de Onderhoudsvoorziening is € 55.693 hoger dan de begroting van Stichting Koninklijke Auris Groep.

Overige lasten (15)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Administratie en beheer

613.512

500.000

537.148

Advieskosten

1.177.404

740.000

958.872

Accountantskosten (controle jaarrekening)

353.386

200.000

229.690

Telefoon, porti en kopieerlasten

649.262

598.024

1.005.739

ICT

4.308.671

3.890.560

3.534.429

Huishoudelijke kosten

226.297

114.812

111.267

Kantoorartikelen

67.527

69.913

75.876

Bestuurslasten (kosten Raad van Toezicht)

82.695

-

93.692

Aan- en verkoopkosten en bewaarloon effecten

35.827

-

58.391

Communicatie en PR

130.453

165.000

190.147

Medezeggenschap

(5.639)

(7.558)

3.423

Onderwijsspecifieke lasten

894.181

1.217.213

1.114.379

Zorgspecifieke lasten

257.308

233.280

302.353

Contributies en abonnementen

253.302

211.897

293.204

Verzekeringen

255.062

235.000

117.782

Overige

122.070

1.485.265

450.282

Totaal overige lasten

9.421.317

9.653.406

9.076.674

Financiële baten en lasten (16)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Opbrengsten van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

97.627

-

208.495

Overige rentebate en soortgelijke baten

(54.163)

-

5.290

Waardeveranderingen van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

(83.439)

179.000

1.238.642

Overige rentelasten en soortgelijke lasten

(4.387)

-

(647)

Totaal financiële baten en lasten

(44.261)

179.000

1.451.780