Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toekomst D/SH

Auris is in 2020 gestart met het formuleren van een herziene visie op het aanbod aan dove en slechthorende cliënten en leerlingen. Dit doet Auris in afstemming met de andere instellingen (Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid) voor dove en slechthorende leerlingen.

Onderwijs en zorg op afstand hebben de ontwikkeling van een online cursusaanbod gebaren en culturele vorming en identiteit voor doven en slechthorenden (CIDS) versneld. Er blijkt in 2020 grote behoefte aan dit aanbod, dat ook binnen het programma Deelkracht landelijk aandacht krijgt. In dit programma werkt Auris samen met Kentalis en de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). In 2020 heeft Auris een visie op het gebarenaanbod aan cliënten en een visie op de benodigde gebaarvaardigheid van medewerkers in zorg en onderwijs vastgesteld.

In het najaar van 2020 is gestart met het formuleren van standaarden voor het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dove medewerkers maken samen met horende collega’s deel uit van de werkgroep die aan de hand van het zogenaamde curriculair spinnenweb de essentiële elementen van het onderwijs inventariseert. Er wordt gebruik gemaakt van de eerder opgedane ervaringen in de projecten PLUS en CALM en er wordt nauw aangesloten op de resultaten van deze projecten.

Auris is mede-initiatiefnemer van het Landelijk Expertisenetwerk doof-slechthorend. Ambulant dienstverleners uit de vier instellingen participeren in dit netwerk. Ze verzamelen interventies die onderbouwd zijn (evidence informed) en in de praktijk worden gebruikt. Binnen Auris wordt de opgedane kennis benut om over de benodigde expertise bij de begeleiding in het regulier onderwijs te adviseren.

De verhoogde aandacht voor doofheid en slechthorendheid heeft mede geleid tot de toekenning in 2020 van de Sam Pattipeiluhu-prijs door de dovenwelzijnsorganisatie SweDoRO aan Alice Geessinck, één van de regiodirecteuren.