Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Optimaliseren Ontwikkelperspectief

Het project ‘Optimaliseren Ontwikkelperspectief (OPP)’ is uitgevoerd in samenwerking met de CED-groep. Doel van het project was om betere en duidelijke afspraken te maken over het (werken met) het OPP en deze goed te laten landen in de organisatie. Hiertoe is de huidige werkwijze in kleine werkgroepen geëvalueerd en zijn aanvullende afspraken gemaakt. Vervolgens zijn deze nieuwe en al bestaande afspraken door middel van webinars gecommuniceerd met in ieder geval de intern begeleiders van alle scholen. De volgende stap was het verder uitrollen van deze afspraken binnen de organisatie door de intern begeleiders. Zij hebben hiervoor een scholingspakket gekregen, bestaande uit een presentatie, verschillende opdrachten, een schrijfwijzer en checklists om zo ook hun eigen team mee te nemen.

Daarnaast is een implementatieplan opgesteld en uitgevoerd om te voorkomen dat het verbeteren van het OPP een eenmalige impuls blijft. Hierbij is veel aandacht geweest voor alle raakvlakken binnen de organisatie. Zo is niet alleen gekeken naar wat kon worden verbeterd aan het OPP binnen de scholen, maar is ook contact geweest met de Commissie van Onderzoek en is de link gelegd naar de Ambulante Dienstverlening.

Het resultaat is dat alle scholen aan de slag zijn gegaan met de realisatie van een goed onderbouwd OPP, gebaseerd op de (onderwijs)behoefte van de leerling en resulterend in een passend onderwijsaanbod. Dit stelt de leerkracht in staat om doelgericht te werken en de onderwijsresultaten hierop te evalueren. De leerling heeft hier dagelijks profijt van en wordt in een ambitieuze leeromgeving gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.