Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Standaarden in de AD

Een andere opbrengst uit het project CALM zijn de afspraken over een eenduidige manier van werken. Ambulant dienstverleners ontwikkelden instrumenten die hun werk ondersteunen, zoals overzichten van vaardigheden van de leerkracht, gespreksleidraden en kijkwijzers om gerichter te kunnen adviseren. In navolging van het project PLUS [verwijzing naar project] is het project Standaarden in de AD gestart. Project PLUS maakt inzichtelijk wat voor TOS-leerlingen de toegevoegde waarde is van ons speciaal onderwijs. Het belangrijkste resultaat van het project is het onderwijskader, opgeschreven in het curriculair spinnenweb. Het doel van dit project is tweeledig: standaardisatie in de werkwijze en de organisatie tussen de regio's en standaardisatie van het aanbod door de Ambulante Dienstverlening.

In bijeenkomsten van teamleiders van de Ambulante Dienstverlening zijn standaarden in concept geformuleerd. Deze concepten worden in 2021 voorgelegd en besproken in de teams van ambulant dienstverleners. Er is een werkgroep geformeerd waarin per regio ambulant dienstverleners, leden van de commissie van leerlingenzorg (CvL) en teamleiders vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep werkt aan het formuleren van een meer gestandaardiseerd aanbod. In dit aanbod wordt beschreven: het doel van het aanbod, de aanpak die wordt voorgesteld, de interventies en methodieken die het meest geschikt zijn en eventueel aanpalend aanbod zoals de inzet van een cursus. Er wordt ook beschreven op welke wijze de aanpak het beste te evalueren is. Tevens wordt de onderbouwing van de aanpak beschreven. Door het formuleren van het aanbod zijn de Auris ambulant dienstverleners in staat om vanuit een eenduidig aanbod, evidence informed te werken. Hiermee kan Auris de scholen, de ouders en leerlingen duidelijk maken wat zij van de inzet van Auris kunnen verwachten. De professionals voeren het aanbod uit op een wijze die aansluit op de ondersteuningsvraag van de leerkracht. Het project loopt door tot augustus 2022.