Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Auris bestaat conform de statuten uit vijf tot maximaal zeven personen en houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de besturing van (de aan) Auris (verbonden organisaties en/of rechtspersonen) namens de samenleving, treedt op als werkgever namens de stichting Auris voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde. In 2020 is de RvT naast de reguliere vergaderingen bijeen geweest in de Remuneratiecommissie, de Commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Financiële Commissie.

De RvT heeft in 2020 vijf keer regulier vergaderd en een werkbezoek aan Auris regio Zuid afgelegd en eenmaal vergaderd met een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsorganen van Auris (MR, OR en CR). Ook vond in november 2020 een besloten zelfevaluatie plaats. Tevens wordt op het einde van iedere vergadering kort gereflecteerd op ieders rol tijdens de vergadering.

Vier taken RvT

De RvT heeft op hoofdlijnen vier taken. Per taak worden de belangrijkste feiten benoemd: 

1. Het goed werkgever zijn van en het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur.

De RvT heeft hiervoor de Remuneratiecommissie opgericht. Deze commissie voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en gezamenlijk. De Remuneratiecommissie bestaat minimaal uit de voorzitter en het lid Paul van Wingaarden. De Remuneratiecommissie laat zich voorafgaand aan het functioneringsgesprek conform vereisten zoals gesteld door de NVZD breed informeren over het functioneren van de bestuurders individueel en als team. Daarnaast hebben beide bestuurders schriftelijk een eigen reflectie voorbereid. De gesprekken vonden eind 2020 plaats. De met de bestuurders gemaakte afspraken worden door de Remuneratiecommissie schriftelijk vastgelegd.

2. Het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht door de (leden van de) Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend orgaan van Auris heeft een brede deskundigheid. De leden zijn benoemd op basis van profielen en voegen verschillende expertises toe (zie tabel 11 RvT). Zij hebben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor wederom vier jaar. Zij treden af volgens een door de RvT vastgesteld rooster. Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en andere mogelijke belanghebbenden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Leden van de RvT zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en de Vereniging voor Toezichthouders Onderwijs Instellingen (VTOI). Individuele leden hebben zich ook in 2020 laten scholen.

Professionalisering
De RvT werkt conform de Governancecode Zorg (Brancheorganisaties Zorg, 2017) en de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-raad, 2020). Met het ingaan van de vernieuwde Code Goed Bestuur in 2021 heeft de RvT zich wederom goed vergewist van de vereisten en het voorkomen van strijdigheden met de Code. Daar waar er ruimte leek voor interpretatieverschillen heeft de RvT zich laten informeren door derden en is tot een afgewogen standpunt gekomen.

Toepassing vigerende Governancecodes
Op 29 maart 2021 vindt een eventuele verlenging van het lidmaatschap van mevrouw Sluiter plaats met een periode van vier jaar. Het lidmaatschap van de heer Van Wingaarden is per 14 maart 2020 met een periode van vier jaar verlengd. In 2020 werd afscheid genomen van mevrouw Joppe. In verband met het aanvaarden van een bestuursfunctie bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn kon zij helaas niet langer lid blijven van de RvT. Als gevolg hiervan is een nieuw lid met als aandachtsgebied zorg geworven. Per 1 januari 2021 is mevrouw Julliette van Eerd-Vismale toegetreden tot de RvT. In november 2020 kondigde de heer Van der Bijl aan per 1 maart 2021 voorzitter van het College van Bestuur  van de Stichting H3O te Dordrecht te worden. Per diezelfde datum zal hij terugtreden als lid van de RvT. Zijn nieuwe functie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de RvT van Auris. Eind 2020 is een aanvang gemaakt met het opstellen van het profiel voor het nieuwe lid RvT, op bindende voordracht van de MR,  met als portefeuille onderwijs.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam 

Functie 

Maatschappelijke functie 

Nevenfuncties 

Scholing in 2020 

Dhr. drs. P.C. van den Brink 

Voorzitter met aandachtsgebied openbaar bestuur met ingang van 1 juli 2014 en voorzitter met ingang van 1 juli 2015 

Directeur-bestuurder Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid  

Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Elan 

Nationale Leiderschapsleergang Comenius 2020-2021
Masterclass proactief toezicht houden VTOI  

Dhr. drs. D. van der Bijl 

Lid met aandachtsgebied onderwijs op bindende voordracht van de MR. Lid met ingang van 14 maart 2016  
Lid Financiële Commissie 

Directeur van de vestiging Hogeschool Inholland te Alkmaar en directeur van het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica 

Lid Bestuur Hermusfonds. 
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kopwerk voor Christelijk Basisonderwijs 
Lid Raad van Advies IVN Zuid-Holland 

 

Dhr. P.A. van Wingaarden RA RC 

Lid met aandachtsgebied financiën op bindende voordracht van de CR. Lid met ingang van 14 maart 2016.
Met ingang van 1 november 2017 vice-voorzitter
Lid Remuneratiecommissie en lid Financiële Commissie 

Zelfstandig interim bestuurder in het algemeen en financieel management bij Eureka Consulting B.V. 
Lid Raad van Bestuur Stichting Vecht en IJssel 

Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie Stichting Saffier De Residentie Groep 

 

Mw. Drs. I.C.A.N. Sluiter – van Hoof 

Lid met aandachtsgebied onderwijs met ingang van 1 mei 2017  
Lid Commissie Kwaliteit  

College van Bestuur 
Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs te Eindhoven (SKPO) 

Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Humankind (2018-heden)  

Toezien op digitalisering, privacy en veiligheid VTOI NVTK 3 december 2020 

Mw. J. Joppe MSc 

Lid met aandachtsgebied zorg met ingang van 1 mei 2018 
Lid Commissie Kwaliteit 

Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Zorggroep Elde Maasduinen 

Lid bestuur Stichting Godshuizen, Federatie van Instellingen voor Gezondheidszorg, Ouderenzorg en Welzijnszorg 
Lid Raad van Toezicht Stichting Gabriël Mytylschool 
Lid Raad van Toezicht (vice-voorzitter) RvT Stichting Severinus (tot en met 7 juli 2020) 
Lid bestuur PFZW 
DGA BrainConsulting BV 

SPO training en intervisie 

3. Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. 

De RvT houdt toezicht op de strategie, de prestaties en de interne beheersings- en controlesystemen. Dit gebeurt door het bespreken van onder meer beleidsstukken en verantwoordingsdocumenten. Dit is structureel opgenomen in de jaarplanning van de RvT. In deze jaarplanning zijn ook de goedkeuring van jaarplan en begroting, het bespreken van trimesterrapportages, de managementletter en het accountantsverslag en de goedkeuring van het jaarverslag verwerkt. De RvT agendeert de doelmatigheid van de besteding van de middelen en de controle daarop bij de bespreking van de financiële rapportages met de Raad van Bestuur. De financiële resultaten ten opzichte van de begroting komen expliciet aan de orde in de besprekingen, allereerst in de financiële commissie, waarna de punten terugkomen in de reguliere RvT-vergaderingen. Daarnaast heeft de RvT ook in 2020 dialoogthema’s geïnventariseerd waarover zij in gesprek is gegaan met de Raad van Bestuur.

In 2020 heeft er een uitgebreide reflectie plaatsgevonden op de verdere organisatieontwikkeling, het vervolg op de ingezette beweging om expertiseorganisatie te worden. Het FLO-model (fundament lerende organisatie) is op diverse bouwstenen belicht en doorgesproken met de Raad van Bestuur. Tevens is gesproken over de (politieke) lobby-agenda die er in het licht van passend onderwijs is geweest met als stip op de horizon inclusiever onderwijs. 

De RvT heeft als klankbord gefungeerd om de wijze waarop Auris het treasurymanagement vormgeeft te verduidelijken en zeker ook tijdens het proces van verder vorm en inhoud geven aan het informatie dashboard ten behoeve van de RvT. In 2021 wordt, mede naar aanleiding van deze klankbordfunctie een nieuwe BI-tool met dashboard geïntroduceerd om verschillende soorten data te kunnen ontsluiten en helder te kunnen weergeven. 

De RvT heeft de verdere inkleuring van het risicomanagement op de agenda gezet. Na het instellen van een auditcommissie en een Commissie Kwaliteit en Veiligheid, beide in 2019, hebben de commissies in 2020 gezorgd voor een verdieping op de totale agenda. Zo is er een goede balans geweest tussen de RvT en de Raad van Bestuur, in de vorm van reflectie op de diverse thema’s. 

4. Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling. 

De belangrijkste besluiten van de Raad van Bestuur waaraan de RvT in het verslagjaar zijn goedkeuring heeft verleend zijn: 

  • Organisatietraject: Auris expertiseorganisatie fase 2 

  • Goedkeuring Treasurystatuut 

  • Goedkeuring van de jaarverslagen van Stichting Koninklijke Auris Groep, Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep en Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep 2019 

  • Kadernota 2021 en de uitwerking hiervan in begroting en jaarplan 2021 

  • Herijking managementstatuut 

  • Vaststelling klassenindeling WNT-norm van Auris

Daarnaast vindt de RvT het belangrijk om periodiek met de medezeggenschapsorganen te overleggen. In 2020 heeft de RvT overlegd met de voltallige medezeggenschap van Auris (Medezeggenschapsraad, Ondernemingsraad en Cliëntenraad).

De RvT wil de Raad van Bestuur en alle medewerkers graag complimenteren. Ondanks alle moeilijkheden die dit ‘corona-jaar’ met zich meebracht, heeft iedereen alles op alles gezet om kwaliteit te blijven leveren. De impact van de COVID-19 pandemie was en is enorm, ook voor Auris waren de uitdagingen groot. Tegelijkertijd heeft deze pandemie ook geleerd hoe we het onderwijs- en zorgaanbod van Auris op een andere, digitale manier kunnen verzorgen en ook zo kwaliteit kunnen leveren. Deze ervaringen kunnen er toe leiden dat na deze pandemie elementen van het afstandsonderwijs en de zorg op afstand wellicht blijvend een plek vinden in het reguliere onderwijs- en zorgaanbod.