Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de enkelvoudige balans

Materiële vaste activa (17)

(in euro's)

2020

2019

   

Gebouwen en verbouwingen

6.851.826

7.204.191

Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.188.620

1.253.846

Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

-

303.020

Totaal materiële vaste activa

8.040.446

8.761.057

Het verloop van deze posten is als volgt:

(in euro's)

    
 

Gebouwen en verbouwingen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Materiële vaste activa niet aan de bedrijfs-uitoefening dienstbaar

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020

720.419

1.253.846

303.020

8.764.057

Investeringen

-

146.553

-

-

Desinvesteringen

-

-

(303.020)

(303.020)

Afschrijvingen

352.365

211.779

-

564.144

Boekwaarde per 31 december 2020

6.851.826

1.188.620

-

8.040.446

     

Aanschafwaarde per 1 januari 2020

9.488.459

2.603.885

303.020

12.395.364

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 2020

(2.284.268)

(1.350.039)

-

(3.634.307)

Boekwaarde per 1 januari 2020

7.204.191

1.253.846

303.020

8.761.057

     

Aanschafwaarde per 31 december 2020

9.488.459

2.750.439

-

12.238.897

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december 2020

(2.636.633)

(1.561.819)

-

(4.198.451)

Boekwaarde per 31 december 2020

6.851.826

1.188.620

-

8.040.446

Een deel van de grond aan het Ammanplein in Rotterdam is verkocht. Met een projectontwikkelaar is in 2015 een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarde getekend. De levering heeft in 2020 plaats gevonden. De verkoopprijs was € 1,4 miljoen. De grond was opgenomen onder Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar en gewaardeerd op € 0,3 miljoen. Hierdoor ontstaat in 2020 een verkoopresultaat van € 1,1 miljoen.

Financiële vaste activa (18)

(in euro's)

2020

2019

   

Aandelen

5.088.470

5.248.006

Obligaties

1.073.938

1.132.943

Totaal financiële vaste activa

6.162.408

6.380.949

Het verloop van deze posten is als volgt:

(in euro's)

  
 

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

6.380.949

6.831.540

Investeringen/aankopen/verstrekkingen aandelen

-

39.608

Deinvesteringen/verkopen/aflossingen aandelen

-

(1.627.598)

Deinvesteringen/verkopen/aflossingen obligaties

(100.000)

-

Koersresultaten aandelen

(159.537)

1.105.449

Koersresultaten obligaties

40.996

31.950

   

Boekwaarde per 31 december

6.162.408

6.380.949

Vorderingen (19)

(in euro's)

2020

2019

   

Debiteuren

-

-

Vorderingen op groepsmaatschappijen

3.553.786

2.424.875

Overige vorderingen

40.618

95.198

Overlopende activa

709.827

98.942

Total vorderingen

4.304.230

11.421.752

De post Vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2020

2019

   

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

3.553.785

2.424.875

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

-

-

Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen

3.553.785

4.884.452

De post Overige vorderingen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2020

2019

   

Te vorderen UWV transitievergoeding langdurig zieken

-

52.269

Voorschottem salaris

-

8.931

Te vorderen dividendbelasting

40.618

33.998

Totaal overige vorderingen

40.618

95.198

Onder de Overige vorderingen zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.

De post Overlopende activa is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2020

2019

   

Nog te ontvangen reante

6.620

3.632

Nog te ontvangen bedragen

348.575

-

Vooruitbetaalde kosten

354.632

95.310

Totaal overlopende activa

709.827

98.942

Liquide middelen (20)

(in euro's)

2020

2019

   

Bank

9.548.643

9.848.340

Totaal liquide middelen

9.548.643

9.848.340

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep.

Eigen vermogen (21)

Het eigen vermogen en resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en het eigen vermogen en resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening kan als volgt worden toegelicht:

Aansluiting geconsolideerd eigen vermogen

(in euro's)

2020

2019

   

Enkelvoudige jaarrekening

23.501.181

25.436.676

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

14.463.787

14.517.257

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

3.296.671

3.285.575

Geconsolideerde jaarrekening

41.261.936

43.239.508

Aansluiting geconsolideerd resultaat

(in euro's)

2020

2019

   

Enkelvoudige jaarrekening

(1.935.495)

986.355

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

(53.471)

638.355

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

11.096

77.436

Geconsolideerde jaarrekening

(1.977.870)

1.702.146

Het verloop van de afzonderlijke posten van het Eigen vermogen is als volgt.

(in euro's)

Stand per 1 januari 2020

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31 december 2020

     

Kapitaal

45

-

-

45

Algemene reserve (publiek)

25.436.631

(1.935.495)

-

23.501.136

Bestemmingsresrve koersverschillen (publiek)

-

-

-

-

Totaal

25.436.676

(1.935.495)

-

23.501.181

     

(in euro's)

Stand per 1 januari 2019

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31 december 2019

     

Kapitaal

45

-

-

45

Algemene reserve (publiek)

22.647.844

986.355

1.802.433

25.436.631

Bestemmingsresrve koersverschillen (publiek)

1.802.433

-

(1.802.433)

-

Totaal

24.450.322

986.355

-

25.436.676

Het verloop van de afzonderlijke posten van het Eigen vermogen is als volgt:

Kapitaal

  

(in euro's)

2020

2019

   

Stand per 31 december

45

45

   
   

Algemene reserve (publiek)

  

(in euro's)

2020

2019

   

Stand per 1 januari

25.436.631

22.647.844

Aanpassing naar aanleiding van bestuursbesluit

-

1.802.433

Resultaat conform voorgestelde resultaatverdeling

(1.935.495)

986.355

Stand per 31 december

23.501.136

24.436.631

In 2019 heeft het bestuur besloten geen bestemmingsreserve voor koersverschillen meer aan te houden. Het saldo van de Bestemmingsreserve koersverschillen (publiek) is toegevoegd aan de Algemene reserve. In 2020 zijn er geen mutaties op deze post.

Voorstel resultaatbestemming 2020

Voorgesteld wordt het enkelvoudige resultaat over 2020 ad - € 1.935.495,- als volgt te bestemmen.

(in euro's)

2020

  

Onttrekking algemene reserve (publiek)

(1.935.495)

Resultaat

(1.935.495)

Het voorstel voor de resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Voorzieningen (22)

(in euro's)

2020

2019

   

Jubileumvoorziening

7.805

6.608

Onderhoudsvoorziening

162.289

112.403

Totaal voorzieningen

170.084

119.011

Het verloop van de post Jubileumvoorziening is als volgt:

(in euro's)

2020

2019

   

Boekwaarde per 1 januari

6.608

9.720

Onttrekkingen

-

(4.911)

Dotaties

1.197

1.799

Boekwaarde per 31 december

7.805

6.608

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

1.878

-

looptijd 1-5 jaar

619

2.259

looptijd > 5 jaar

5.308

4.349

Het verloop van de post Onderhoudsvoorziening is als volgt:

(in euro's)

2020

2019

   

Boekwaarde per 1 januari

112.403

66.079

Onttrekkingen

(885)

(12.631)

Dotaties

50.761

91.517

Vrijval

-

(32.562)

Boekwaarde per 31 december

162.279

112.403

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

73.104

69.800

looptijd 1-5 jaar

68.148

42.603

looptijd > 5 jaar

21.027

-

De Onderhoudsvoorziening is gevormd voor het binnen- en buitenonderhoud. In 2020 is door de nieuwe partner voor het huisvestingsadvies een inventarisatie gedaan op de bouwkundigheid van alle gebouwen. Hieruit is een nieuw meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) voortgekomen. Dat houdt rekening met een indexatie gebaseerd op een opgave van het Centraal Planbureau.

De onttrekking in 2020 was lager dan vorig jaar gepland. Een deel van de niet uitgevoerde werkzaamheden zijn in de meest recente onderhoudsplanning over de aankomende jaren gepland.

Kortlopende schulden (23)

(in euro's)

2020

2019

   

Crediteuren

641.612

703.373

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.020.766

194.518

Belastingen en premies sociale verzekeringen

301.463

277.541

Schulden ter zake van pensioenen

85.476

75.859

Overlopende passiva

1.335.145

802.383

Totaal kortlopende schulden

4.384.463

2.053.674

De post Schulden aan groepsmaatschappijen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2020

2019

   

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

-

-

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

2.020.766

194.518

Totaal schulden aan groepsmaatschappijen

2.020.766

194.518

De post Overlopende passiva is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2020

2019

   

Reservering vakantiegeld

200.830

172.862

Reservering vakantiedagen

244.070

172.407

Reservering accountantskosten

152.818

87.073

Vooruit ontvangen bedragen

64.253

55.501

Nog te betalen salarissen

6.917

12.987

Nog te betalen overige kosten

666.257

301.553

Totaal overlopende passiva

1.135.145

802.353