Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

CALM

Het project CALM (Consultatie, Advies, Licht en Medium) is in 2020 afgerond. Auris gebruikt de resultaten om de eenduidigheid en het evidence informed werken in de Ambulante Dienstverlening verder te ontwikkelen. Het project resulteerde onder andere in een bundeling van goed beschreven interventies en methodieken die door de professionals in de Ambulante Dienstverlening worden ingezet. Er zijn vier borgingsgroepen gestart. Ambulant Dienstverleners en een onderzoeker werken samen aan het borgen en vernieuwen van de interventies. In 2020 besloot de Raad van Bestuur om de interventies en methodieken die in zorg, de Ambulante Dienstverlening en het speciaal onderwijs gebruikt worden, te bundelen in een daarvoor te ontwikkelen applicatie: De Auris Kennisbank. De voorbereidingen om de Auris Kennisbank te realiseren zijn gestart, de oplevering wordt verwacht in 2021. De borgingsgroepen van de Ambulante Dienstverlening en van zorg zijn bij de ontwikkeling betrokken. Eind 2020 vond een evaluatie plaats onder alle ambulant dienstverleners en de borgingsgroepen over het gebruik van de database en het functioneren van de borgingssystematiek. Doel hiervan was te leren en de ervaringen te benutten voor de doorontwikkeling.

De ervaringen van Auris met het project CALM worden op sectorniveau gedeeld en benut. Auris participeert in het Siméa project Expertise Netwerk Ambulante Dienstverlening voor dove en slechthorende leerlingen. Siméa is de brancheorganisatie van de vier instellingen (Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid) die onderwijs bieden aan leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.