Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De doorontwikkeling van de AOD

In de ontwikkeling van ‘Auris op weg naar expertiseorganisatie’ zijn belangrijke kernbegrippen: professionals in the lead, ‘interdisciplinaire samenwerking’ en ‘standaardisatie tenzij’. De ondersteuning wordt bovendien zo dicht mogelijk bij de professional beschikbaar gesteld. Uitgangspunt voor expertiseorganisatie Auris is dat er voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren van:

 • de kwaliteit van zorg en onderwijs;

 • de kwaliteit van bedrijfsvoeringsprocessen;

 • risicomanagement én veiligheid.

Auris Ondersteunende Diensten (AOD) is faciliterend aan het primaire proces van Auris en zorgt ervoor dat alle professionals zo min mogelijk worden afgeleid van hun kerntaak. Dit betekent dat de AOD verantwoordelijk is voor de randvoorwaarden zoals huisvesting, personeelsbeleid en een goede en gezonde financiële huishouding. Centrale kaderstelling zorgt voor duidelijke efficiënte en uniforme werkprocessen.

Inmiddels zijn de vier stafdomeinen Beleid, Onderzoek & kwaliteit, HR, Bedrijfsvoering en ICT opgezet en ingericht in subafdelingen. De expertise van de AOD wordt door de organisatie en het management steeds meer herkend en erkend. Automatisering en standaardisering van bedrijfsvoeringsprocessen zijn in volle gang en deels geïmplementeerd.

Vanuit de vier stafdomeinen en het regiomanagement wordt samengewerkt aan Auris-brede-kaders en de borging daarvan. Dit vraagt om een sterke verbinding tussen de AOD en de verschillende regio’s. De komende tijd wordt die samenwerking versterkt en worden afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen AOD centraal versus de regio’s decentraal (top down en bottom up).

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Huisvesting

 • Inkoop

 • Financiën

 • IBP (Informatie Beveiliging Persoonsgegevens)

 • Adviseurs Bedrijfsvoering en Ondersteuning

Deze afdelingen zijn zo ingericht dat AOD, regiodirectie en teamleiders ondersteund kunnen worden door verschillende experts. De adviseurs en het hoofd bedrijfsvoering kunnen op strategisch niveau meedenken en strategische voorstellen indienen. De aansluiting op de ondersteuning in de regio’s is de volgende stap. Dit, gecombineerd met verdere automatisering van processen, zal leiden tot een geïntegreerde ondersteuning waarmee AOD en Regiomanagement (regiodirectie en teamleiders) efficiënt gefaciliteerd worden.

HR

De HR-afdeling heeft een heldere structuur met rollen en taken belegd in drie verschillende afdelingen:

 • HR Service Center

 • HR Business Partners

 • HR specialisten

HR werkt aan de verdere vormgeving van haar beleid en inrichting van haar processen (implementatie van het EHRM systeem AFAS/MijnAuris). De samenwerking en verbinding met de regio’s heeft hierbij de aandacht. HR biedt proactief en ad-hoc expertise voor incidentele of structurele projecten, speelt in op de maatschappelijke context en biedt HR ondersteuning waar nodig.

ICT

De ontwikkeling van het domein ICT staat al geruime tijd in het teken van een transitie van een beheerorganisatie naar een regieorganisatie. De hoofdtaak van een ICT-regieorganisatie is het optimaal afstemmen van de vraag naar en het aanbod van ICT-diensten. Dit betekent dat het ICT-team zich meer bezighoudt met het beschikbaar stellen van ICT-diensten en minder met het gecontroleerd zelf beheren van de onderliggende informatiesystemen en technische infrastructuur. De focus van het domein ICT verschuift dus van beheer naar business-ICT alignement.

Dit betekent dat de inspanningen er vooral op gericht zijn om voortdurend met en voor de organisatie de vraag naar ICT-ondersteuning te verhelderen en expliciet te maken (vraagmanagement). Dit alles binnen de kaders van het beleid en de strategie van de organisatie. Daarnaast zorgt de ICT-regieorganisatie ervoor dat deze ondersteuning tegen zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke kwaliteit en continuïteit beschikbaar komt.

Beleid, Onderzoek en Kwaliteit (BOK)

Team Beleid, Onderzoek en Kwaliteit (BOK) levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen, delen, implementeren en borgen van expertise voor kinderen die doof/slechthorend zijn of een TOS hebben en het best passende aanbod onderwijs en zorg. De drie afdelingen binnen BOK hebben hierin elk een eigen opdracht. BOK is de afgelopen twee jaar hard gegroeid. Mede door de komst van nieuwe medewerkers is de professionaliteit van BOK vergroot. De vraag vanuit de regio wordt dan ook steeds groter. De volgende stap is om de verbinding met de regio’s te versterken, zodat BOK nog beter kan aansluiten op de vragen die bij professionals leven en kan ondersteunen bij de implementatie van Auris-breed beleid. Daarnaast versterkt BOK de samenwerking binnen de sector en met externe partijen zoals de UU en de Hogeschool van Utrecht