Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020

(in euro's)

   
 

2020

Begroting 2020

2019

Baten

   

Rijksbijdragen (8)

95.807.732

93.043.497

90.958.651

Opbrengsten zorgprestaties (9)

17.583.549

17.486.669

16.997.669

Overige overheidbijdragen en - subsidies (10)

2.252.483

1.235.686

928.862

Overige baten (11)

2.042.061

1.099.301

1.510.662

    

Totaal baten

117.685.825

112.865.153

110.395.844

    
    

Lasten

   

Personeelslasten (12)

102.741.944

99.276.782

93.778.050

Afschrijvingen (13)

2.146.473

2.335.340

2.193.190

Huisvestingslasten (14)

5.309.698

5.284.619

5.097.564

Overige lasten (15)

9.421.317

9.653.406

9.076.674

    

Totaal lasten

119.619.432

116.550.417

110.145.478

    

Saldo baten en lasten

(1.933.607)

(3.684.994)

250.366

    

Financiële baten en lasten (16)

(44.261)

179.000

1.451.780

    

Resultaat

(1.977.868)

(3.505.994)

1.702.146

    

Belastingen

-

-

-

    

Nettoresultaat

(1.977.868)

(3.505.994)

1.702.146