Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks wordt in januari de vragenlijst van de inspectie over uitstroom en bestendiging ingevuld. Op basis van alle resultaten uit het speciaal onderwijs, stelt de Onderwijsinspectie normen op. Deze norm wordt in juni van hetzelfde jaar bekend gemaakt. Naast deze norm stellen de Auris-scholen ook eigen normen en ambities, daarmee wordt de lat voor Auris hoger. Auris plaatst al deze resultaten op de websites en in de schoolgids van de scholen.

Tussentijdse uitstroom naar regulier onderwijs vanuit so en vso

Auris streeft ernaar om haar leerlingen zo snel mogelijk naar de voor hen best passende plek te laten uitstromen. Voor de so scholen van Auris geldt dat ongeveer 75% van alle leerlingen die tussentijds uitstromen, naar het regulier onderwijs gaan. Onder het regulier onderwijs valt ook het speciaal basisonderwijs (sbo). Deze resultaten zijn al een aantal jaar gelijk. Ook in 2018-2019 is 76% van onze so leerlingen uitgestroomd naar het regulier onderwijs.

Ook van het vso stroomt het grootste deel tussentijds uit naar het regulier onderwijs. Een veel kleiner deel stroomt uit naar het vso in een andere richting of op een andere school. In 2018-2019 is 87% van de leerlingen die tussentijds is uitgestroomd, naar het regulier onderwijs gegaan. Een grote meerderheid ging naar het vmbo Basis Beroeps Leerweg (bbl) en Kader Beroeps Leerweg (kbl).

Einduitstroom na groep 8

In totaal zijn 264 leerlingen in 2018-2019 na groep 8 uitgestroomd, dit zijn 20 leerlingen meer dan in 2019. Na groep 8 gaan de meeste leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs. In 2018-2019 is van alle einduitstroom (zowel naar het regulier voortgezet onderwijs als naar het voortgezet speciaal onderwijs) 64% van de leerlingen uitgestroomd naar het vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bbl) + vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) niveau of hoger. De andere leerlingen zijn uitgestroomd naar het praktijkonderwijs of naar een arbeids- of praktijkgerichte dagbesteding.

Overgrote deel vso-einduitstroom naar vervolgonderwijs en arbeid

Leerlingen die niet tussentijds uit het vso uitstromen, gaan mee in de einduitstroom. Deze leerlingen worden voorbereid op het regulier vervolgonderwijs (veelal het mbo), op dagbesteding of op arbeid. Doordat de meeste leerlingen die uitstromen naar het regulier voortgezet onderwijs dit tussentijds al doen, stroomt de meerderheid van de einduitstroom uit naar arbeid. In totaal is 49% van de leerlingen uitgestroomd naar arbeid. Onder arbeid valt een reguliere arbeidsplaats (26%) maar ook beschut werk of een beschermde werkomgeving (23%). In 2018-2019 was de einduitstroom naar dagbesteding 9%. Het ging in alle gevallen om uitstroom naar arbeidsgerichte dagbesteding. Ongeveer een kwart van de leerlingen (26%) is uitgestroomd naar mbo-niveau 1 en 17% naar mbo-niveau 2. Dit betekent een uitstroom van 43% naar het regulier vervolgonderwijs.

Ruime meerderheid stroomt uit volgens perspectief

Auris houdt bij of leerlingen uitstromen volgens het perspectief dat twee jaar eerder wordt bepaald. De resultaten van het vso en so zijn vergelijkbaar.

Bestendiging so boven de norm

Twee jaar na het verlaten van onze school wordt onderzocht of de leerling nog steeds op de juiste plek zit. Als dit zo is, dan wordt gesproken van een bestendigde leerling. De Auris-norm is dat tenminste 90% van de uitgestroomde leerlingen is bestendigd. Deze norm is in 2018-2019 voor het so met 93% behaald. Er is zelfs een lichte stijging in het aantal bestendigde leerlingen te zien ten opzichte van voorgaande jaren.

Lichte daling vso-bestendiging

Het percentage vso-leerlingen dat bestendigd is, ligt bij Auris al een aantal jaar rond de 90%. In 2020 is dit aantal enkele percentages gezakt naar 82%. Per locatie wordt bekeken of er een oorzaak is voor de daling van de bestendiging.

NB: Helaas zijn deze gegevens niet van alle leerlingen bekend. In de berekeningen zijn de leerlingen waarvan dit onbekend is, niet meegenomen.

Cliënten Auris Zorg

Unieke cliënten Auris Breed.

 

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Zorgarrangeren

208

141

164

208

658

Ambulante behandeling D/SH (Zorgprogramma 1; AC21)

110

103

98

102

178

Groepsbehandeling D/SH (Zorgprogramma 1; AC22)

51

49

54

46

72

Groepsbehandeling TOS (Zorgprogramma 8; AC31/AC32)

247

252

269

249

406

Ambulante behandeling TOS (Zorgprogramma 7; AC33)

155

128

121

138

305

Ambulante behandeling > 5 jaar (Zorgprogramma 9; AC41/AC42)

295

282

260

243

460

Groepsbehandeling STAP

18

18

25

26

36

Totaal cliënten in behandeling exclusief zorgarrangeren

876

832

827

804

1.457