Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de jaarrekening bekend worden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekening clausule) verwerken we in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekening clausule heeft) hebben we verantwoord ten gunste van de staat van baten en lasten, naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar we op de balansdatum nog geen activiteiten voor hebben verricht, staan onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) staan verantwoord ten gunste van de staat van baten en lasten, in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen staan onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen verantwoorden we onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn op de balansdatum is verlopen.

Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen.
De kosten van opname van ouderschapsverlof en BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet Normering Topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft Stichting Koninklijke Auris Groep zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Transacties met gelieerde partijen

Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen worden volledig geëlimineerd.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij worden de kasstromen afgeleid uit de staat van baten en lasten en de mutaties in de balansposten ultimo boekjaar.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname. Solvabiliteit: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal. 
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden.
De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op de totale baten. Bij het weerstandsvermogen is het eigen vermogen gedeeld door het exploitatieresultaat. 
De huisvestingsratio is bepaald door de huisvestingslasten (inclusief de afschrijvingslasten op de gebouwen) te delen door de totale lasten.

Kengetallen

(Bedragen x € 1.000,-)

2020

2019

   

Sovabiliteit

  

Eigen vermogen + voorzieningen

44.768

45.970

Totaal passiva

57.873

57.878

Solvabiliteit 2

0,77

0,79

   

Liquiditeit

  

Vlottende activa

35.385

34.620

Vlottende passiva

13.106

11.909

Liquiditeit

2,70

2,91

   

Rentabiliteit

  

Exploitatieresultaat

-1.978

1.703

Totaal baten

117.686

110.396

Rentabiliteit

-0,02

0,02

   

Weerstandsvermogen

  

Eigen vermogen

41.262

43.240

Totale baten

117.686

110.396

Weerstandsvermogen

0,35

0,39

   

Huisvestingsratio

  

Huisvestinglasten + Afschr. gebouwen

5.938

5.788

Totale lasten

119.620

110.145

Huisvestingsratio

0,05

0,05