Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

ZG-bekostiging

Met ingang van 1 januari 2020 is de prestatiestructuur van de zintuiglijke gehandicaptenzorg gewijzigd. Deze wijziging maakt de zintuiglijke gehandicaptenzorg voor cliënten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders transparanter. Deze nieuwe prestatiestructuur biedt kansen maar ook risico’s en beperkingen voor het zorgaanbod. De nieuwe prestatiestructuur gaf aanleiding om het bestaande zorgaanbod van Auris op proces en inhoud te evalueren en waar nodig te optimaliseren, te onderbouwen of na te gaan welke mogelijkheden de nieuwe structuur biedt voor nieuw te ontwikkelen zorgaanbod.

Met het project ZG2020 beoogt Auris de kwaliteit van haar aanbod te behouden binnen de nieuwe financiële werkelijkheid. In 2020 heeft de projectgroep, in opdracht van de stuurgroep, verschillende scenario’s uitgewerkt in een business case. Een aantal van deze scenario’s wordt nu verder ontwikkeld en uitgewerkt in nauwe samenwerking met onze professionals en met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Dit zal in 2021 doorlopen en, na besluitvorming, resulteren in een Auris-breed kader voor behandelbeleid en een implementatieplan per regio.

Er is veel bereikt in een korte periode. De werkvloer heeft er veel tijd in gestoken en goede input geleverd. Er is voldoende motivatie en creativiteit in de organisatie om tot goede oplossingen te komen. Het uitgangspunt blijft een volwaardig, doelgericht aanbod waar de cliënten van Auris van profiteren.