Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kasstroomoverzicht geconsolideerd 2020

(in euro's)

2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Saldo baten en lasten

 

(1.933.607)

 

250.366

     

Aanpassingen voor:

    

* Afschrijvingen en waarderverminderingen

1.072.476

 

2.193.190

 

* Mutaties van voorzieningen

775.929

 

891.112

 

* Mutaties van fianciële vaste activa

133.041

 

11.462

 
  

3.055.445

 

3.095.944

     

Veranderingen in werkkapitaal

    

* Verloop in vorderingen

2.889

 

(1.153.638)

 

* Verloop in schulden

1.197.196

 

771.667

 
  

1.200.084

 

(381.971)

     

Kasstrom uit bedrijfsoperaties

 

2.321.922

 

2.964.339

     

Ontvangen interest

(44.261)

 

1.451.780

 
  

(44.261)

 

1.451.780

     

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

 

2.277.661

 

4.416.119

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

(1.911.680)

 

(1.292.920)

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

1.377.019

 

-

 

Investeringen in financiële vaste activa

-

 

581.830

 

Desinvesteringen in fianciële vaste activa

100.000

 

-

 
     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

(1.508.660)

 

(681.090)

     

Mutatie liquide middelen

 

769.001

 

3.735.029

     
     

Stand liquide middelen per 1 januari

23.197.836

 

19.462.807

 

Stand liquide middelen per 31 december

23.966.837

 

23.197.836

 
     

Mutatie liquide middelen

 

769.001

 

3.735.029