Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

PLUS

PLUS staat voor Professioneel, Lerend, Uniek Speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het project PLUS is een vervolg op het project TOS 12-intensief. Daarin is beschreven welke leerlingen met een TOS (tijdelijk) afhankelijk zijn van het speciaal onderwijs (so) van Auris. Ook is binnen dat project een eerste inventarisatie gemaakt van de kenmerken van het so van Auris voor leerlingen met een TOS. Voor de beschrijving van deze kenmerken is gebruik gemaakt van het curriculaire spinnenweb. In dit spinnenweb worden negen aspecten van het onderwijs onderscheiden: leerdoelen, leerinhoud, leeractiviteiten, leerkrachtrollen, bronnen en materialen, groeperingsvormen, leeromgeving, tijd, en toetsing. Hiermee is een eerste aanzet gegeven voor een Auris-onderwijskader voor het speciaal onderwijs aan leerlingen met een TOS

Binnen PLUS komen we tot afspraken over hoe wij werken binnen het Auris so voor kinderen met een TOS. Bovendien wordt voor iedereen duidelijk waarom Auris op deze manier werkt. Zodat medewerkers te allen tijde en aan iedereen kunnen uitleggen wat de toegevoegde waarde van het Auris so is voor kinderen met een TOS. Bovendien draagt Auris vanuit PLUS bij aan de toekomstbestendigheid van haar speciaal onderwijs.

In 2020 is er een (deels) nieuwe projectgroep PLUS gevormd en een implementatieplan gemaakt voor de 35 beschreven standaarden. Elke school heeft een eigen implementatieplan gemaakt waar ten minste drie standaarden zijn uitgewerkt. Daarbij is aangegeven hoe de standaarden op de school geïmplementeerd gaan worden. De projectleiders hebben op alle scholen startgesprekken over implementatie uitgevoerd. Er is een digitaal spinnenweb ontworpen waarin de standaarden zijn opgenomen. Deze is te raadplegen via het Auris-intranet. Daar werd ook voortdurend over het project gecommuniceerd. Tevens is gestart met de ontwikkeling van een Auris-breed instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Zo kan een Auris-norm gesteld worden.