Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

B Overige rapportages

B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Auris heeft zicht op de meest belangrijke risico’s die zich mogelijk voordoen. Op deze risico’s worden gericht acties uitgezet om de risico’s te monitoren en daar waar mogelijk in te perken. Om de risico’s op een overzichtelijke wijze in kaart te brengen en te categoriseren, is Auris gestart met de voorbereidingen om het raamwerk ‘Enterprise Risk Management’ te gebruiken. Hierin kunnen alle risico’s van de instelling opgenomen worden. Zodoende heeft de Raad van Bestuur structureel alle risico’s op één plek en gecategoriseerd bij elkaar. Onder andere het inrichten van business intelligence in 2020 en verder, ondersteunt Auris in het verzamelen van de data als input voor het risicomanagement. Auris koppelt hierbij de voornaamste risico’s aan de zeven strategische doelstellingen. Wordt een gebeurtenis herkend als een belemmering om een strategische doelstelling te realiseren, dan wordt dit vertaald naar een risico.

Het risicomanagement wordt geïntegreerd in de Auris Planning & Control-cyclus. Hiermee wordt dit onderdeel van de planning en voortgangsgesprekken (P&V) met het lijnmanagement. Hierdoor komen de risico’s in het vizier van en op de agenda bij de regiodirectie, de hoofden AOD, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

In 2020 is de beheersing op projecten verder geoptimaliseerd. Er is een aparte projectadministratie opgericht en de planning en monitoring is onderdeel geworden van de reguliere rapportagecyclus. Onder projecten verstaat Auris onder meer de kwaliteitsverhogende projectuitgaven en de onderzoeksuitgaven ZG via het meerjarendeelsectorplan Deelkracht.