Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

In- en uitstroom leerlingen

De in- en uitstroom van leerlingen verloopt als volgt. Allereerst melden cliënten en leerlingen zich bij een van de Auris Aanmeldpunten in de regio aan. Cliënten die bij het Auris Audiologisch Centrum moeten worden onderzocht, melden zich daar direct aan. Medewerkers van de Auris Aanmeldpunten begeleiden de aanmelding binnen Auris.

Toelating (voortgezet speciaal) onderwijs

De Commissie van Onderzoek (CvO) van Auris gaat na in hoeverre de ondersteuningsvragen van de reguliere school samenhangen met de ernst van de stoornis en de onderwijsbehoefte van de leerling. De commissie stemt dit af met de reguliere school en de ouders. In sommige situaties is de reguliere school geholpen met een consultatie en een adviestraject of een gerichte cursus vanuit het Auris Cursuscentrum. Is meer ondersteuning nodig, dan kent de CvO Ambulante Dienstverlening toe. Daarnaast kan de commissie besluiten of de leerling (tijdelijk) toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs van Auris.

Gaat het om een vraag over ondersteuning in het onderwijs, dan beslist de Commissie van Onderzoek (CvO) op basis van de Richtlijn Toelaatbaarheid of de leerling tot het onderwijs van Auris wordt toegelaten of dat de leerling specialistische ondersteuning in het reguliere onderwijs krijgt. Die ondersteuning wordt geboden in de vorm van een onderwijsarrangement. Is dit een intensief onderwijsarrangement, dan wordt dit aangeboden in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs van Auris. Begeleiding in het reguliere onderwijs wordt uitgevoerd door Auris Dienstverlening in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs.

Instroom nieuwe leerlingen Auris Onderwijs

In 2020 zijn binnen Auris 1.663 arrangementen toegekend aan nieuwe leerlingen. 71% van deze arrangementen hadden betrekking op ondersteuning in het regulier onderwijs en 29% betrof een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. Ten opzichte van 2019 is het aantal leerlingen dat bij Auris instroomde (AD of leslocatie), gedaald met 4% (2020: 1.663, 2019: 1.739, een daling van 76 leerlingen). Het is opvallend dat deze instroom in 2019 met ongeveer hetzelfde aantal en hetzelfde percentage is gedaald. In 2020 valt op dat vooral een afname zichtbaar is bij het aantal afgegeven lichte arrangementen. Verder is in 2020 relatief gezien het aandeel intensieve arrangementen voor nieuwe leerlingen iets toegenomen. In de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 zagen we juist een relatieve afname. Waar de verhouding in 2019 nog 74%/26% was, is in het tweede trimester van 2020 een trendbreuk zichtbaar die in het derde trimester licht lijkt te herstellen richting de ambitie van Auris en de beweging van passend onderwijs om leerlingen zoveel mogelijk te begeleiden in de thuisnabije, reguliere onderwijssetting. Hoewel een oorzaak niet met zekerheid is vast te stellen, verwacht Auris dat deze ontwikkeling is beïnvloed vanuit verschillende effecten samenhangend met de COVID-19 pandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen en effecten op de maatschappij.

 

Arrangementen regulier onderwijs

Arrangementen speciaal onderwijs

2019

1.290

449

2020

1.181

482