Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Communicatie

Om aan te sluiten bij de vragen en behoeften van de stakeholders heeft Auris een stakeholdersanalyse gedaan. Tevens is in 2020 een nieuwe huisstijl en website ontwikkeld om zichtbaar te maken dat Auris een expertiseorganisatie is. Ook vond het congres Taalstaal plaats.

Stakeholders analyse

Eind 2019/begin 2020 heeft Auris een stakeholdersanalyse/behoeftenonderzoek laten uitvoeren. De scope van dit onderzoek was het regulier onderwijs waar leerlingen met TOS door de Ambulante Dienstverlening worden begeleid. Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek, een 27-tal interviews met locatieleiders van het regulier onderwijs en een bijeenkomst met 14 directeuren en beleidsmedewerkers van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Uit het onderzoek komt naar voren dat voor zowel de stakeholders als Auris de leerling centraal staat. Samen met Auris optrekken vinden de stakeholders belangrijk. Zij verwachten wel dat Auris het aanbod aanpast aan de vragen en behoeften van de samenwerkingsverbanden en de reguliere scholen. Er is zowel behoefte aan ondersteuning van het systeem voor de leraar als dat van de leerling. De stakeholders vinden dat Auris zich eigenlijk zou moeten gedragen als onderdeel van het samenwerkingsverband en daarin wel een mate van eigen vrijheid moet hebben. Naast de roep om maximale flexibiliteit en maatwerk vanuit Auris is er ook behoefte aan duidelijkheid over het systeem (processen) rondom de ondersteuning.

Duidelijk werd dat er geen one-size-fits-all antwoord bestaat. Zeker omdat de verschillen tussen de samenwerkingsverbanden groot zijn. De deelnemers aan het onderzoek vinden het belangrijk om met Auris te spreken over inhoudelijke onderwerpen en casuïstiek. De oproep was om elkaar bijvoorbeeld uit te nodigen op elkaars interne studiedagen. Op bestuurlijk niveau is er ook behoefte om regelmatig managementinformatie uit te wisselen.

Inmiddels zijn er verschillende projecten gestart die de behoefte van de stakeholders invullen. Lees meer:

De nieuwe huisstijl

Bij het zoeken naar een nieuw beeldmerk voor Auris als expertiseorganisatie was het belangrijk dat het beeld past bij de cultuur en het werk van Auris. Het nieuwe beeldmerk staat voor de veelzijdigheid van Auris en voor ontwikkeling op een solide basis. Auris helpt je tot bloei te komen. Dat geldt voor onze cliënten en leerlingen en ook voor onze medewerkers die samen Auris vormen. Dat kan alleen als er een solide basis is. De solide basis is terug te zien in het woordbeeld en het fundament van het logo: Koninklijke Auris Groep, en wordt gevormd door experts in taal, gehoor en spraak die een goed, vaak wetenschappelijk onderbouwd, aanbod aanbieden.

Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl zijn in 2020 geïntroduceerd. De huisstijldragers zijn voor een deel al voorzien van de nieuwe huisstijl. In de loop van 2021 wordt dit verder afgerond.

De nieuwe website

Om de informatievoorziening en bereikbaarheid van Auris voor onze cliënten en leerlingen te verbeteren, is in 2020 een nieuwe website gerealiseerd.

In 2020 zijn zowel de corporate website, de websites van de Auris-scholen en de website voor het Audiologisch Centrum vernieuwd. De sites hebben een andere look-and-feel gekregen, passend bij de nieuwe huisstijl. Het zijn frisse en overzichtelijke websites geworden. Alle diensten van Auris staan in een overzicht. De aparte website voor professionals is vervallen, maar 'Voor professionals' heeft wel een prominente plek in het hoofdmenu. Ook worden de ouders direct aangesproken en kunnen zij via 'tegels' doorklikken naar het gewenste onderwerp. Daarnaast is de route naar het aanmelden voor onze onderzoeken en ondersteuning makkelijk vindbaar.

Omdat het Audiologisch Centrum een belangrijk onderdeel is in de keten binnen Auris, is de informatie opgenomen in het hoofdmenu van de website.

Cliënten, leerlingen en hun ouders en stakeholders kunnen nu snel en eenvoudig de informatie vinden waar ze naar op zoek zijn. De website en de informatie op de website wordt continu geactualiseerd en verbeterd. In 2021 worden verbeteringen in het social media-beleid doorgevoerd.

Vernieuwen van Auris Intranet

Volgens planning zou het Auris Intranet in 2020 worden vervangen. Echter, als gevolg van COVID-19 en de lockdowns moest er snel worden ingespeeld op het lesgeven en de zorgaanbieding op afstand. Zoom, Microsoft Teams plus allerlei software om het onderwijs op afstand te ondersteunen, is versneld beschikbaar gesteld. Ook is de Office 365 functionaliteit volledig opengesteld aan de organisatie waardoor tijd- en plaatsonafhankelijk werken volledig ondersteund wordt. Hiermee is een mooie voedingsbodem ontstaan voor de verdere digitalisering van Auris.
De vernieuwing van het intranet is doorgeschoven naar 2021.

TaalStaal 2020

De vierde editie van het wetenschappelijk congres TaalStaal vond op 6 maart 2020 plaats in Nieuwegein. 98% van de 586 deelnemers gaven de inhoud en de organisatie een voldoende of goed. Auris is initiatiefnemer van dit terugkerend congres, dat door vier organisaties samen met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht wordt georganiseerd.

Het thema ‘Participatie met een TOS’ is goed uit de verf gekomen. Uit de enquête blijkt dat de boodschap die sprekers hierover meegaven door vrijwel alle deelnemers is opgepakt. Auris leverde naast drie sprekers en bijdrages aan drie posterpresentaties, de projectleiding, Communicatie en ICT- faciliteiten. Meer informatie op www.taalstaal.nl