Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020

Kasstroomoverzicht geconsolideerd 2020

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening

De stichting heeft zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Grondslagen voor waardering balansposten

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

Toelichting op de geconsolideerde balans

Het verloop van deze posten is als volgt

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Ten opzichte van de realisatie 2019 zijn de Rijksbijdragen 2020 voornamelijk gestegen door:

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW 

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De Stichting Koninklijke Auris Groep maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de BTW.