Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Auris Cursuscentrum

Het Auris Cursuscentrum is in 2020 een zelfstandig onderdeel geworden binnen Auris en kreeg een centrale, hiërarchische, aansturing. Dit betekent dat het cursuscentrum in dit verslagjaar voor het eerst heeft meegedraaid in de vaste begrotings- en verantwoordingscyclus. Tevens is in 2020, in samenwerking met de afdeling Onderzoek van Auris, gewerkt aan de projectmatige (door)ontwikkeling van het externe scholingsaanbod. Zo is het volledige cursusprogramma TOS voor het primair onderwijs herzien op basis van de vernieuwde visie van het Auris Cursuscentrum op leren en de daaruit volgende aanpak in cursussen. De eerste reacties van deelnemers zijn positief. Zij waarderen in het bijzonder de vertaalslag van theorie naar toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk. Ook is in het laatste kwartaal van 2020 gestart met de doorontwikkeling van het bestaande cursusprogramma Doof/slechthorend en het ontwikkelen van een heel nieuw cursusprogramma TOS voor het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit project is in volle gang en loopt door in 2021.

2020 kende als gevolg van COVID-19 meerdere lockdowns. Hierdoor ontstond binnen het Auris Cursuscentrum urgentie om het scholingsaanbod ook online te kunnen aanbieden. Dit is voor het overgrote deel van het scholingsaanbod naar tevredenheid van de cursisten en de docenten gelukt. Hoewel er veel fysieke scholingsmomenten moesten worden geannuleerd, heeft het Auris Cursuscentrum dankzij de overstap naar online scholing het jaar met een klein positief resultaat kunnen afsluiten.