Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Fiscale eenheid BTW

De Stichting Koninklijke Auris Groep maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de BTW. De fiscale eenheid bestaat uit:

  • Stichting Koninklijke Auris Groep

  • Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

  • Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

De Stichting is hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor de BTW-schulden van de fiscale eenheid.

Duurzame inzetbaarheid

Voor de rechten van duurzame inzetbaarheid is geen voorziening gevormd. Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.

ANBI

De Stichting Koninklijke Auris Groep is met ingang van 1 januari 2008 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Huur

De Stichtingen behorende tot de Koninklijke Auris Groep hebben diverse huurcontracten afgesloten met diverse marktpartijen. De bijbehorende verplichtingen zijn als volgt:

Verplichtingen uit lopende huurcontracten:

(in euro's)

2020

2019

   

periode < 1 jaar

156.472

152.886

periode 1-5 jaar

270.626

371.231

periode > 5 jaar

-

-

Totaal

427.098

524.117

Multifunctionals

De Stichting Koninklijke Auris Groep heeft een collectieve leaseovereenkomst voor alle multifunctionals binnen de verschillende locaties van Auris. Het contract is in 2019 afgesloten voor initieel vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De jaarlast voor de Auris groep bedraagt circa € 134.000. De lasten van Stichting Koninklijke Auris Groep worden op basis van werkelijk gebruik verantwoord.

ICT-infrastructuur

De Stichting Koninklijke Auris Groep heeft een collectieve leaseovereenkomst voor de infrastructuur en overige hardware, waaronder werkplekvoorzieningen. De overeenkomst loopt tot 1 februari 2022.

Leaseauto’s

De Stichting Koninklijke Auris Groep heeft als lessee operationele leasecontracten voor auto’s afgesloten. De toekomstige minimale leasebetalingen daarvan zijn als volgt te specificeren:

Verplichtingen uit lopende leasecontracten:

(in euro's)

2020

2019

   

periode < 1 jaar

12.073

15.829

periode 1-5 jaar

-

11.961

periode > 5 jaar

-

-

Totaal

12.073

27.790

Deze overeenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van 0,9 jaar (2019: 1,2 jaar) waarbij de leasebetaling een vast bedrag per jaar is. Na afloop van de contracten heeft de vennootschap de optie de leaseactiva te kopen tegen de op dat moment geldende marktwaarde. Er is geen sprake van sub-lease. Tevens zijn er geen restricties voortvloeiend uit deze leaseovereenkomsten.

Pand Amersfoort

Sinds september 2010 heeft de Stichting Koninklijke Auris Groep de beschikking over het pand aan de Hooglandseweg 140 te Amersfoort. In het pand zijn sinds 1 augustus 2011 de Prof. Groenschool en een aantal andere onderdelen van Auris gehuisvest, waaronder in elk geval een zorggroep. Stichting Koninklijke Auris Groep krijgt het pand om niet in gebruik voor een periode van 15 jaar en is gerechtigd het pand in die periode te gebruiken voor onderwijskundige doeleinden en eventuele andere activiteiten. Eventuele opbrengsten uit in- of externe verhuur komen ten gunste van Stichting Koninklijke Auris Groep. Dit pand is in 2019 vanuit de gemeente Amersfoort in het kader van doordecentralisatie overgedragen aan de coöperatie.

Verbonden partijen

Een overzicht van de groepsverhoudingen is opgenomen in de waarderingsgrondslagen.