Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onderwijs

Veiligheidsmonitor

De veiligheidsmonitor wordt jaarlijks afgenomen. Dit is Auris verplicht vanuit de Wet Veiligheid op school. Het ene jaar is het onderdeel van een uitgebreid cliëntervaringsonderzoek, het andere jaar vraagt Auris alleen de veiligheidsmonitor uit. Met deze vragenlijst brengt Auris het gevoel van (sociale) veiligheid van haar leerlingen in kaart. Bij de leerlingen van groep 5 tot en met 8 en het voortgezet onderwijs wordt dit gedaan in de vorm van een vragenlijst met stellingen, waar leerlingen een score voor geven van ‘helemaal mee oneens (1)’ tot ‘helemaal mee eens (4)’. Deze stellingen gaan over het ontspannen en prettig voelen in de klas (welbevinden), of een leerling zich veilig voelt op school en of deze veiligheid wel eens wordt aangetast. Des te hoger de score, des te veiliger de leerlingen zich voelen. In 2020 heeft Auris vergelijkbare (positieve) resultaten gehaald die vergelijkbaar zijn met eerdere jaren. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het grootste deel van de leerlingen zich veilig voelt op de Auris scholen. Wanneer er aandachtspunten uit het onderzoek naar voren komen, gaan de scholen hier zo nodig zelf mee aan de slag

Leerlingen groep 1 t/m 4

In 2019 is Auris gestart met een pilot om ook het gevoel van sociale veiligheid van de leerlingen van groep 1 tot en met 4 in kaart te brengen. Dit betekent dat leerlingen van alle leerjaren nu geïncludeerd zijn. De pilot wordt uitgevoerd door met de leerlingen in gesprek te gaan en zo samen een aangepaste vragenlijst in te vullen. In 2020 is deze pilot bij al onze scholen uitgevoerd. Bij deze vragenlijst is een 2 de beste score en een 1 de minste score, waarbij de antwoordopties bestaan uit ‘Ja’ en ‘Nee’. Gemiddeld is hier een 1,9 gescoord. Naast dit cijfer geeft deze vragenlijst ook specifieke informatie voor de school over waar of wanneer leerlingen zich bijvoorbeeld wel eens bang voelen.

Cliëntervaringsonderzoek

Om het jaar neemt Auris bij de scholen een cliëntervaringsonderzoek (CEO) af. Het laatste onderzoek is in 2019 uitgevoerd en dit vindt in 2021 opnieuw plaats. Tijdens dat onderzoek bevraagt Auris ouders, leerlingen, onze medewerkers en specialisten over verschillende onderwerpen zoals het onderwijs, de begeleiding, communicatie en ouderbetrokkenheid.

Ambulante Dienstverlening

Binnen Auris Ambulante Dienstverlening wordt het cliëntervaringsonderzoek jaarlijks afgenomen. In 2020 is eenmalig besloten dit onderzoek een jaar over te slaan. Hierdoor ontstond ruimte om de onderzoeksopzet te optimaliseren. Het volgende onderzoek wordt in 2021 afgenomen.

Leeropbrengstenonderzoek

Sinds 2019 wordt het leeropbrengstenonderzoek doorontwikkeld. Auris is op zoek naar een manier om de opbrengsten van haar onderwijs Auris-breed in kaart te brengen. In 2021-2022 verwacht Auris een nieuw onderzoek te kunnen starten. Uiteraard monitort Auris in de tussentijd op schoolniveau alle opbrengsten en wordt het onderwijsaanbod daar waar nodig en mogelijk aangepast op de leerlingen.

Auris biedt binnen het profiel vervolgonderwijs enkel de eerste twee leerjaren van het vmbo aan. In deze twee jaar worden in de meeste gevallen methodegebonden toetsen afgenomen. Deze tellen niet mee voor de examinering. In het profiel arbeid kunnen leerlingen erkende certificaten bij brancheorganisaties of in sommige gevallen een entree-diploma behalen. Deze examens worden afgenomen door de brancheorganisatie of de mbo-instelling.