Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa

      

(in euro's)

      
  

2020

 

2019

Vaste activa

      

Materiële vaste activa (1)

 

14.155.770

  

14.712.117

 

Financiële vaste activa (2)

 

8.331.712

  

8.546.222

 
   

22.487.482

  

23.258.339

       

Vlottende activa

      

Vorderingen (3)

 

11.418.863

  

11.421.752

 

Liquide middelen (4)

 

23.966.836

  

23.197.836

 
   

35.385.699

  

34.619.588

       

Totaal activa

  

57.873.181

  

57.877.927

       
       

Passiva

      

(in euro's)

      
  

2020

 

2019

Eigen vermogen

      
  

41.261.639

  

43.239.508

 

Groepsvermogen (5)

  

41.261.639

  

43.239.508

       

Voorzieningen (6)

  

3.505.555

  

2.729.626

       

Vlottende passiva

      

Kortlopende schulden (7)

 

13.105.988

  

11.908.793

 
   

13.105.988

  

11.908.793

       

Totaal passiva

  

57.873.181

  

57.877.927