Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Passend Onderwijs

Auris heeft een constructieve bijdrage geleverd aan de evaluatie van het systeem van passend onderwijs, zowel op bestuurlijk als op beleidsniveau. Auris werkt samen met de andere instellingen voor dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) (Siméa). Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met het Ministerie van OCW, de Onderwijsraad, de PO Raad en met de besturen van de andere sectoren voor gespecialiseerd onderwijs, clusters 1, 3 en 4.

De instellingen voeren een actief beleid om dove, slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis zoveel als mogelijk in de reguliere school te ondersteunen. Het is van essentieel belang om de kennis en expertise die voor deze ondersteuning noodzakelijk is, landelijk te borgen. De instellingen hebben onder andere een gezamenlijk expertisenetwerk ingericht voor de ondersteuning aan dove en slechthorende leerlingen. In de genoemde besprekingen is het belang van evidence informed werken en de bundeling van expertise ten dienste van het primaire proces in de reguliere scholen besproken. Auris heeft laten zien hoe de professionals, binnen Auris en op landelijk niveau, hier concreet aan werken.

De instellingen merken op dat de ingezette koers aansluit bij de doorontwikkeling naar inclusiever onderwijs zoals blijkt uit de beleidsnota van de minister van OCW.

COVID-19 onderwijs

Het coronavirus heeft grote gevolgen gehad voor het onderwijs op de Auris-scholen en de begeleiding van leerlingen door de ambulant dienstverleners. Gedurende twee periodes werden alle scholen gesloten en werd slechts een deel van de leerlingen opgevangen in de noodopvang. Buiten deze periodes moest Auris enkele scholen tijdelijk sluiten. Ook was er een hogere uitval van personeel en waren er meer leerlingen die tijdelijk thuis moesten blijven.

Uit een intern onderzoek komt duidelijk naar voren dat leerlingen, ouders en professionals de periode dat de scholen dicht waren, moeilijk en stressvol vonden. De professionals hebben het onderwijs op afstand niet als ideaal ervaren en ouders vonden de belasting van onderwijs op afstand vrij hoog. Het gebruik van ZOOM en andere digitale hulpmiddelen lijkt na deze periode wel meer voet aan de grond te hebben gekregen bij Auris.

Gedurende de periodes van schoolsluiting had de Auris Ondersteunende Diensten (AOD) intensief contact met vertegenwoordigers van scholen. Zo konden zij snel schakelen en werd voldaan aan de randvoorwaarden om onderwijs op afstand te kunnen geven en volgen. Ook werden binnen Auris afspraken gemaakt over de wijze van het geven van onderwijs op afstand. De focus kwam daarbij te liggen op het aanbieden van reken- en taalonderwijs en het in contact blijven met alle leerlingen. Dit lukte in de tweede periode van schoolsluiting een stuk beter dan in de eerste periode.

De bevindingen uit de lockdown periodes hebben het proces van digitalisering binnen Auris versneld. Hiervoor is project KIOZK opgestart, waarin professionals en de AOD samenwerken om ICT op een effectieve manier binnen het onderwijs in te zetten.

Onderwijsachterstanden

Als speciaal onderwijs ontvangt Auris geen middelen voor onderwijsachterstanden. Auris stimuleert de uitstroom van leerlingen naar regulier onderwijs en gebruikt hierbij zo veel mogelijk de lesmethoden die ook in het regulier onderwijs worden gebruikt. Deze onderwijsachterstanden staan los van het in februari 2021 aangekondigde ‘Nationaal Programma Onderwijs’.
 Binnen het onderwijs streeft Auris altijd naar kleinere groepen dan in het regulier onderwijs. Daarnaast heeft elke leerling een eigen ontwikkelingsperspectief waardoor gericht gewerkt wordt aan zijn of haar onderwijsbehoefte.

Auris in de context (politiek en maatschappelijk)

Als expertiseorganisatie op het gebied van gehoor, spraak en communicatie, levert Auris een bijdrage aan de inclusieve samenleving. Auris is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij heeft om daadwerkelijk meerwaarde te bieden in het leven van mensen die doof of slechthorend zijn of een ernstige taalontwikkelingsstoornis hebben. Auris verantwoordt zich over de wijze waarop zij dit realiseert naar de cliënten, de leerlingen en hun ouders en aan de overheid. De organisatieontwikkeling is erop gericht dat de specialisten van Auris vanuit professionele standaarden, evidence informed en evidence based werken. Om samen met de cliënten en de leerling en zijn ouders af te spreken op welke wijze de ondersteuning het best en op maat kan worden ingezet en zo het verschil te maken.

Duurzaamheid

Auris heeft ook in 2020 de nodige duurzaamheidsinspanningen geleverd die passen bij een organisatie die werkt aan de toekomst van de kinderen in onze doelgroep. Zo is aan elke Europese Aanbesteding die Auris heeft ingediend een duurzaamheidsparagraaf toegevoegd. Door het verder digitaliseren van processen heeft Auris verder ingezet op vermindering van het papierverbruik binnen de organisatie. De transitie naar Led-verlichting op alle locaties is in 2020 ingezet, dit werd ondersteund door de nieuwe externe partij die verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud. Deze partij is geselecteerd via een Europese Aanbesteding waarbij een aantal duurzaamheidsaspecten onderdeel uitmaakten van de gestelde kwaliteitseisen. Zo kunnen zij het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) als duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) samenstellen.

In 2020 is een projectplan goedgekeurd dat het duurzaamheidsbeleid van Auris vaststelt. In dit plan worden alle facetten van duurzaamheid onderzocht om te zien welke daarvan het beste bij de organisatie passen. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vormen hierbij het uitgangspunt. Dit project moet resulteren in een plan van aanpak waarmee Auris de komende jaren het onderwerp duurzaamheid op de beste manier kan vormgegeven.