Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

Doorbelastingen (24)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

14.003.623

9.453.368

11.433.322

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

3.333.866

1.628.482

2.013.408

Totaal doorbelastingen

17.337.489

11.081.850

13.446.730

De lasten voor de hele groep worden door middel van een kostenverdeling toegerekend (85% voor Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en 15% voor Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep). Uitzondering hierop zijn kosten die direct toerekenbaar zijn aan één van beide stichtingen.

Overige baten (25)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Verhuur

360.627

360.627

427.314

Schenkingen en giften

5.100

-

5.020

Overige

1.137.347

770.741

161.652

Totaal overige baten

1.503.074

1.131.368

593.986

Een deel van de grond aan het Ammanplein in Rotterdam is verkocht. De levering heeft in 2020 plaats gevonden. De verkoopprijs was € 1,4 miljoen. De grond was opgenomen onder Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar en gewaardeerd op € 0,3 miljoen. Hierdoor ontstaat in 2020 een verkoopresultaat van € 1,1 miljoen, welke is verantwoord onder de 'Overige baten'.

Personeelslasten (26)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Lonen en salarissen

4.716.114

5.150.262

3.776.043

Sociale lasten

513.558

-

571.932

Pensioenlasten

681.821

-

580.456

Overige personeelskosten

6.108.481

5.067.895

4.360.031

Totaal personeelslasten

12.019.974

10.218.157

9.288.462

Als gevolg van toegenomen aantal fte en loonsverhogingen (inclusief eenmalige uitkeringen) vanuit de cao-PO zijn de salariskosten gestegen ten opzichte van 2019.

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten

   

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Mutatie jubileumvoorziening

1.197

-

(3.112)

Mutatie vakantiegeld en -dagen

71.983

-

62.719

Reis- en verblijfkosten

83.012

92.300

120.224

Externe inhuur personeel en uitzendkrachten

5.237.334

2.866.505

3.574.966

Nascholing en opleiding

325.825

182.500

278.002

Bedrijfsgezondheidszorg

165.924

360.000

215.536

Werving en selectie

158.736

110.000

74.312

Overige

199.376

1.456.590

107.293

Af: ziekengeld uitkeringen

(134.906)

-

(69.909)

Totaal overige personeelslasten

6.108.481

5.067.895

4.360.031

Externe inhuur personeel is hoger dan 2019 en hoger dan begroot. Dit is zowel het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt als van het uitvoeren van kwaliteitsimpulsprojecten.

Personeelsbestand

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 62 fte in dienst (2019: 51). In de begroting 2020 was ook uitgegaan van 62 fte.

WNT-verantwoording 2020

Voor de bezoldiging van de bestuurders en Raad van Toezicht wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

Afschrijvingen (27)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Materiële vaste activa

564.144

584.975

560.516

Totaal afschrijvingen

564.144

584.975

560.516

Huisvestingslasten (28)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Huur

21.000

21.000

23.917

Onderhoud

24.950

66.450

17.440

Energie en water

36.769

40.000

34.160

Schoonmaakkosten

116.718

120.000

85.647

Heffingen

43.859

40.000

85.700

Dotatie onderhoudsvoorziening

51.761

66.120

91.517

Vrijval onderhoudsvoorziening

-

-

(32.562)

Beveiliging/bewaking

18.135

15.000

16.203

Advies huisvestingsprojecten

215.077

50.000

169.072

Overige huisvestingslasten

20.407

5.000

5.747

Totaal afschrijvingslasten

547.676

423.570

496.841

De Onderhoudsvoorziening is gevormd voor het binnen- en buitenonderhoud. In 2020 is door de nieuwe partner voor het huisvestingsadvies een inventarisatie gedaan op de bouwkundigheid van alle gebouwen. Hieruit is een nieuw meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) voortgekomen. 
De onttrekking in 2020 was lager dan vorig jaar gepland. Een deel van de niet uitgevoerde werkzaamheden zijn in de meest recente onderhoudsplanning over de aankomende jaren gepland.

Overige lasten (29)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Administratie en beheer

613.512

500.000

537.148

Bijdrage kwaitatieve innovatie

2.945.052

-

350.244

Advieskosten

1.111.823

720.000

920.397

Accountantskosten (zie toelichting hieronder)

353.386

200.000

229.690

Telefoon, porti en kopieerlasten

149.168

185.907

164.800

ICT

1.799.229

1.209.451

1.158.432

Huishoudelijke kosten

23.448

10.000

12.069

Kantoorartikelen

1.162

-

3.457

Bestuurslasten (kosten Raad van Toezicht)

82.695

85.000

93.692

Aan- en verkoopkosten en bewaarloon effecten

24.145

-

46.562

Communicatie en PR

130.453

165.000

190.147

Contributies en abonnementen

51.480

3.000

162.156

Verzekeringen

255.062

235.000

117.782

Overige

65.508

1.355.158

69.851

Totaal overige lasten

7.606.123

4.668.516

4.056.427

Stichting Koninklijke Auris Groep heeft middelen beschikbaar gesteld om in Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en in Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep kwalitatieve innovatie projecten uit te voeren. Deze bijdrage is voor meerdere jaren beschikbaar gesteld, voorafgaand aan het jaar. Deze middelen zijn in de begroting opgenomen onder Overige, als ook in de personeelslasten. In de realisatie 2020 zijn deze kosten verantwoord op verschillende kostensoorten. 
De lasten voor de hele groep worden door middel van een kostenverdeling toegerekend aan de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep.

Accountantskosten

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt voor de groep:

(in euro's)

2020

2019

   

Onderzoek van de jaarrekening

339.127

229.690

Andere controleopdrachten

4.254

-

Adviesdiensten op fiscaal terrein

3.848

-

Andere niet-controlediensten

6.156

-

Totaal

353.385

229.690

Het betreft hier accountantsorganisatie Ernst & Young Accountants LLP.

Financiële baten en lasten (30)

(in euro's)

2020

Begroting 2020

2019

    

Opbrengsten van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

97.627

-

208.495

Overige rentebaten en soortgelijke baten

(17.101)

-

2.013

Waardeveranderingen van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

(118.668)

155.000

1.137.377

Rentelasten en soortgelijke lasten uit hoofde van groepsmaatschappijen

1

-

-

Totaal financiële baten en lasten

(38.141)

155.000

1.347.885

Verbonden partijen (model E RJO)

Naam

Juridische vorm 2020

Statutaire zetel

Code activiteiten

Eigen vermogen 31-12-2020 EUR

Resultaat jaar 2020 EUR

Art 2:403 BW

Deelname

Conso-lidatie

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

stichting

Rotterdam

Overige

€ 14.463.787

-/- € 53.471 

nee

100%

ja

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

stichting

Rotterdam

Overige

€ 3.296.671

€ 10.096 

nee

100%

ja