Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

Leerlingaantallen

In de beleidsnota ‘Evaluatie passend onderwijs’ is het uitgangspunt inclusief onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen in principe welkom zijn in het reguliere onderwijs en diversiteit meer dan voorheen de norm wordt. Auris heeft de verwachting dat het aantal leerlingen zowel bij het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs de komende jaren afneemt. Hier tegenover staat de ontwikkeling bij de Ambulante Dienstverlening, waar een groei van het aantal leerlingen wordt verwacht. Bij deze veranderende samenstelling tussen de aantallen per arrangementsoort dient Auris de onderwijskundige bedrijfsvoering aan te passen.

Expertiseorganisatie

Auris ontwikkelt samen met de sector een evidence informed werkwijze. Onze professionals werken zoveel mogelijk met effectieve en onderbouwde interventies en methodieken en conform vastgestelde kwaliteitsstandaarden. Kennisontwikkeling door middel van praktijkgericht onderzoek en kennisdeling zowel binnen als buiten de sector spelen hierin een belangrijke rol. Met name de overdracht van expertise naar het reguliere onderwijs krijgt het komend jaar de aandacht. Het risico is dat de kennisdeling een minder grote omvang kent dan voorzien, waardoor de ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs stagneert.

Gebrek aan flexibiliteit op personele inzet

De ontwikkeling van Auris als expertiseorganisatie vraagt een meer flexibele inzet van alle medewerkers. Beweging is de komende tijd noodzakelijk: interne mobiliteit stimuleren, concretiseren in heldere afspraken en aanvullen van het instrumentarium. Voor 2021 betekent dit dat bij het vrijkomen van formatieruimte kritisch gekeken wordt naar de opvolging, te beginnen in de regio en ook op het niveau van Auris. Dit alles met als doel continue voldoende en voldoende toegeruste medewerkers te kunnen inzetten en frictie te voorkomen. Waar relevant wordt een inschatting gemaakt van risico’s en verwachte kosten van interventies. Ook Auris heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat niet alle vacatures vanzelfsprekend kunnen worden ingevuld. Deze krapte is vooral merkbaar in het onderwijs. Dit heeft in 2020 geen gevolgen gehad voor onze leerlingen. Verwacht wordt dat de tekorten in de zorg en vooral het onderwijs toenemen.

Financiering behandelingen zintuiglijk gehandicapten

Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is in samenwerking met SIAC en Zorgverzekeraars Nederland toegewerkt naar een nieuwe bekostiging van de ZG-zorg. Dit is ingegaan op 1 januari 2020. Het grootste deel van de financiering is niet meer gebaseerd op het aantal uren inzet per medewerker, maar op basis van het aantal uren ontvangen zorg per cliënt. Door de gevolgen van COVID-19 was 2020 geen jaar om een juist beeld te krijgen van de nieuwe bekostigingsstructuur. Naar aanleiding van de financiering ZG2020 en het interne kostprijsonderzoek bekijkt Auris de mogelijkheden om het zorgaanbod aan te passen.

Financiering Audiologische Centra

De financiering van de Auris Audiologische Centra staat onder druk. De Audiologische Centra zijn de diagnostische poortwachters naar de overige Auris-onderdelen en de start in de keten van dienstverlening. Auris stelt het belang van haar cliënten en leerlingen voorop. Hierbij dient Auris een juiste analyse te maken van het zorgaanbod, inclusief de daarbij behorende kostprijs- en verkoopprijsontwikkeling.

Investeringen

De investeringen in huisvesting onderwijs kennen een hogere onzekerheidsgraad. Enerzijds doordat het strategische huisvestingsbeleid van Auris in ontwikkeling is en anderzijds doordat voortdurend wisselwerking plaatsvindt met gemeenten over financiering van functieverbeterende maatregelen op het gebied van huisvesting. Een vernieuwd strategisch huisvestingsplan staat in de steigers en wordt in 2021 geformaliseerd. De strategische doelstellingen 1 en 3 hebben effect op de wijze waarop binnen Auris met huisvesting moet worden omgegaan. Die effecten zijn verwerkt in het vernieuwde plan. Het huisvestingsbeleid wordt in 2021 weer verder uitgewerkt, ook de (financiële) plannen worden hierop aangescherpt. Investeringen op het gebied van huisvesting worden in 2021 getoetst aan de kaders van dit plan. Hierbij wordt gestreefd naar het flexibiliseren van de huisvesting (vastgoed en huur) vooruitlopend op de scenario’s.

COVID-19 en de gevolgen daarvan

De cliënten- en leerlingstromen in de zorg en het onderwijs als gevolg van COVID-19 zijn een risico. Auris merkt een vermindering in doorverwijzingen vanuit de keten. Het gevolg is dat Auris een vermindering in doorverwijzingen naar de Audiologische Centra constateert. Dit kan op haar beurt weer gevolgen hebben voor de doorstroom naar de ZG-zorg en naar het onderwijs. Maatschappelijk kan deze ontwikkeling gevolgen hebben voor de vroegsignalering bij een aantal kinderen. Verder zijn verhoogde toegangstijden door gebrek aan capaciteit en financiering en door minder capaciteit door COVID-19 een risico. Daardoor moeten cliënten wachten op toegang tot de juiste behandeling. Jet gevolg daarvan zou enerzijds lege plekken kunnen zijn, terwijl anderzijds de potentiële zorgvraag niet is afgenomen.

Operationele risico’s

De beveiliging van persoonsgegevens is een onderwerp waar Auris veel aandacht voor heeft. Daarnaast is de bescherming van data met het oog op frauderisico’s het benoemen waard. Hierbij is logischerwijs aandacht voor de beveiliging van de netwerken en de ICT-systemen.