Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

A. Gegevensset

A1 Kengetallen

 

2020

2021

2022

2023

 

REALISATIE

BEGROTING

PROGNOSE

PROGNOSE

AANTAL LEERLINGEN SO

2.395

2.011

1.888

1.773

AANTAL LEERLINGEN VSO

255

250

250

245

AANTAL LEERLINGEN Dienstverlening

3.672

4.052

4.256

4.470

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN

6.322

6.313

6.394

6.488

     

PERSONELE BEZETTING IN FTE (St. Onderwijs, excl. Payroll) - Gemiddeld per jaar

    

BESTUUR / MANAGEMENT

55,5

59,0

58,2

57,4

PERSONEEL PRIMAIR PROCES (OP)

910,7

917,6

904,4

892,8

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL (OOP)

59,3

62,1

61,2

60,5

TOTAAL PERSONELE BEZETTING IN FTE

1.025,5

1.038,8

1.023,8

1.010,7

     

Aandeel Intensief t.o.v. Totaal

41,9%

35,8%

33,4%

31,1%

Aandeel Licht / Medium t.o.v. Totaal

58,1%

64,2%

66,6%

68,9%

   

-1,44%

-1,29%

     
 

2020

2021

2022

2023

 

REALISATIE

BEGROTING

PROGNOSE

PROGNOSE

     

PERSONELE BEZETTING IN FTE (Koninklijke Auris Groep, excl. Payroll) - Gemiddeld per jaar

    

MANAGEMENT

74,6

80,1

79,2

78,5

PRIMAIR PROCES

1.075,7

1.087,1

1.073,9

1.062,2

ONDERSTEUNING

135,9

156,0

155,1

154,4

TOTAAL PERSONELE BEZETTING IN FTE

1.286,2

1.323,2

1.308,2

1.295,1

Toelichting bij de kengetallen

Leerlingen

Het aantal leerlingen so en vso betreft het aantal dat ingeschreven staat op de scholen van Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep. De leerlingen die Auris Dienstverlening ontvangen zijn ingeschreven op de reguliere scholen waar Auris zorgt voor extra ondersteuning en begeleiding. De teldatum is 1 oktober van het betreffende jaar. De gegevens van 2020 zijn gebaseerd op de officiële bekostigingstelling door DUO. De gegevens voor de jaren 2021-2023 zijn gebaseerd op ramingen vanuit de regio’s binnen Auris.

Per 2023 gaat een nieuwe bekostigingssystematiek voor het primair onderwijs (po) in. Een van de aanpassingen is dat de officiële leerlingtelling verschuift van 1 oktober naar 1 februari. Voor de bekostiging 2023 geldt de teldatum van 1 februari 2022. In de hierboven weergegeven figuur is de teldatum nog steeds 1 oktober van het betreffende jaar. Dat is om de vergelijking met de vorige jaren te kunnen maken.

Er is een daling zichtbaar van het aantal leerlingen met een intensief arrangement, waardoor het aantal leerlingen op de so- en vso-scholen daalt. Hier tegenover staat een stijging van het aantal leerlingen met een licht of medium arrangement (Ambulante Dienstverlening). Dit is in lijn met strategische doelstelling 1, meer inclusief onderwijs, van Auris. In 2020 is de daling in het so minder groot geweest dan vooraf begroot. Vooral de instroom in de onderbouw was hoger dan Auris de afgelopen jaren gewend was.

Personele bezetting

De personele bezetting van 2020 toont de gemiddelde bezetting over het hele jaar. Dit geldt ook voor de prognose voor de jaren 2021-2023. De bezetting van 2021 is gebaseerd op de beleidsrijke begroting 2021. Bij de prognose 2022 en 2023 is rekening gehouden met de verschuiving binnen het onderwijs van intensief naar licht/medium arrangementen. Voor Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep en Stichting Koninklijke Auris Groep zijn geen beleidswijzigingen voor de formatie opgenomen ten opzichte van de begroting 2021.

De personele bezetting betreft het personeel in loondienst plus de inzet vanuit payroll. De bezetting is exclusief personeel niet in loondienst (inhuur) en inzet voor de projectbegroting.