Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Naleving branchecode

Naleving van de branchecode ‘Goed bestuur en toezicht’ zijn belangrijke voorwaarden voor zowel goede zorg als goed onderwijs. Auris leeft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad (2020) en de Governancecode Zorg (2017) na, beide codes zijn richtinggevende en levende documenten.

Met de Governancecode Zorg volgt Auris zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en aan het maatschappelijk vertrouwen.

De code is op principes gebaseerd. De toepassing is niet vrijblijvend. De principes zijn leidend. Het ‘pas-toe-of-leg-uit-beginsel’ wordt in deze code uitgebreid: soms is bij toepassing juist uitleg nodig (pas toe en leg uit). Soms kan afwijking niet aan de orde zijn (pas toe!). Auris ziet de code niet als een ‘afvinklijst’, maar wil hiermee de bedoeling en de dialoog centraal plaatsen.

Ook de Code Goed Bestuur PO is een instrument voor Auris om de bedoeling, reflectie en de dialoog centraal te plaatsen. Binnen de lerende organisatie die Auris is, heeft de Code een ‘ontwikkelkarakter’. Goed bestuur komt tot stand doordat besturen ieder voor zich en gezamenlijk invulling geven aan de principes van de Code en zo de Raad van Bestuur verder professionaliseren. Tijdens onderlinge visitaties en werkconferenties bespreken zij hoe zij de Code Goed Bestuur naleven. De Code is opgebouwd uit vier principes. Bij deze principes hoort het beginsel ‘doen en verantwoorden’. In dit jaarverslag maken bestuur en intern toezicht zichtbaar hoe zij de code toepassen in hun handelen.

De beide branchecodes waaraan Auris zich committeert, zijn terug te vinden op de website www.auris.nl.